Odluka o utvrđivanju Nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta opštine Dervneta za 2018. godinu

Oct 23 2018

Broj:04-402-8/18
Datum: 23. 10. 2018. godine

P O Z I V  Z A  J A V N U  R A S P R A V U
prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formi na 
utvrđeni Nacrt Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2018. godinu

 

Načelnik opštine Derventa, u skladu sa članom 31. stav 1. tačka v) i članom 35. Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 121/12, 52/14, 103/15 i 15/16), članom 59. stav 1. tačka 3) Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i članom 68. stav 1. tačka 3) Statuta opštine Derventa ( „Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17) dana 23. 10. 2018. godine, donio je Odluku o utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta opštine Derventa za 2018. godinu – Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2018. godinu broj 02-402-8/18 od 23. 10. 2018. godine (u daljem tekstu: Odluka).

U skladu sa tačkom 2. i 3. Odluke definisano je Odjeljenje za finansije da sprovede javnu raspravu po utvrđenom Nacrtu Rebalansu budžeta opštine Derventa za 2018. godinu, prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formi i obavljanjem stručnih rasprava sa svim potrošačkim jedinicama u okviru budžeta opštine Derventa, u periodu od 24. 10. 2018. godine do 07. 11. 2018. godine.

Stručna rasprava sa svim potrošačkim jedinicama u okviru budžeta opštine Derventa obaviće se prema sledećem rasporedu:

datum naziv potrošačke jedinice vrijeme početka javne rasprave mjesto – kancelarija broj
26.10.2018.  J.U. Centar za kulturu, Derventa 08:00 32
 J.U. Sportsko kulturni centar, Derventa 10:00 32
J.U. Turistička organizacija opštine Derventa, Derventa 13:00 32
29.10.2018. potrošačke jedinice Opštinske uprave Derventa 08:00 32
J.U. Narodna biblioteka „Branko Radičević“, Derventa 12:00 32
Javna predškolska ustanova „Trol“, Derventa 14:00 32
30.10.2018. J.U. Stručna i tehnička škola, Derventa 08:00 32
J.U. Srednjoškolski centar „Mihajlo Pupin“, Derventa 09:00 32
J.U. „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa 12:00 32
01.11.2018. ostali učesnici 11:00 14

Odjeljenje za finansije ovaj poziv postaviće na zvaničnu internet stranicu opštine Derventa i oglasnu tablu opštine Derventa, a obavještenje poslati u Derventski list.
Cilj javnog poziva je upoznavanja javnosti u procesu donošenja Rebalansa Budžeta opštine Derventa za 2018. godinu i učešća subjekata u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestija koje će poslužiti za konačno utvrđivanje Prijedloga budžeta opštine Derventa.

  1. Poziv za javnu raspravu

2. Rebalans budžeta 2018

3. Odluka