RUKOVODSTVO

Predsjednik Skupštine Grada: Bojan RADANOVIĆ
telefon: 053/315-120, e-mail: predsjednik@derventa.ba

Predsjednik Skupštine Grada zastupa i predstavlja Skupštinu Grada, saziva sjednice Skupštine i njima predsjedava.

RUKOVODSTVO

Potpredsjednik Skupštine Grada: Darko BEĆAREVIĆ

Potpredsjednik Skupštine Grada zamjenjuje predsjednika Skupštine Grada u slučaju njegove spriječenosti.
E-mail:

RUKOVODSTVO


Sekretar Skupštine Grada: Sanja MALEŠEVIĆ
Telefon: 053/ 315-112, Faks: 053/315-115,
e-mail: sanjam@derventa.ba

Sekretar Skupštine Grada u saradnji sa predsjednikom Skupštine Grada i Gradonačelnikom priprema prijedlog dnevnog reda i stara se o obezbjeđenju uslova za rad Skupštine Grada. Sekretar Skupštine Grada pruža stručnu pomoć predsjedniku Skupštine Grada i vrši druge poslove utvrđene Statutom i Poslovnikom Skupštine Grada i rukovodi Stručnom službom Skupštine Grada.