Poziv za javnu raspravu na nacrt Rebalansa budžeta grada Derventa za 2022. godinu

Jun 14 2022

 

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на

утврђени Нацрт Ребаланса буџета града Дервента за 2022. годину

 

 

Градоначелник у складу са чланом 31. став 1. тачка в) и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута Града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 6/21 и 20/21) дана 10. 06. 2022. године, донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета града Дервента за 2022. годину – Ребаланса буџета града Дервента за 2022. годину број 02-400-1/22 од 10. 06. 2022. године (у даљем тексту: Одлука).

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту Ребалансу буџета града Дервента за 2022. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми и обављањем по потреби стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета града Дервента, у трајању од  14. 06. 2022. године до 04. 07. 2022. године.

Нацрт Ребаланса буџета града Дервента за 2022. годину налази се на званичној интернет страници града Дервента www.derventa.ba у дијелу који се односи на „Буџет“.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета града Дервента за 2022. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета града Дервента.

Овим Позивом позивају се сви заитересовани субјекти да доставе  примједби, приједлога и мишљења у писаној форми до датума наведеног у овом Позиву.

Одјељење за финансије овај Позив поставиће на званичну интернет страницу града Дервента и огласну таблу града Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.rebalans 2022_prvi