Одржана 33. сједница Скупштине општине

33.skupština
Dec 03 2019

На 33. сједници Скупштине општине одборници су поред усвајања записника са 32. сједнице и актуелног часа , разматрали  35 тачака дневног реда. Све тачке су добиле подршку одборника.

Усвојен је Извјештај о извршењу буџета општине за првих девет мјесеци текуће године .Буџетски приходи и примици за нефинансијску   имовину односно буџетска средства остварени су у износу од 10.330.599,05 КМ или 77,3 посто у односу на план,а чине их буџетски приходи у износу од  9.991.927,77 КМ и примици од нефинансијске имовине у износу од 338.671,28 КМ.У структури буџетских прихода најзначајније мјесто заузимају порески  и непорески приходи чије извршење износи  9.371.641,84 КМ или 77,5 посто плана. Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 14.165.388,00 КМ реализовани су у износу од 7.740.901,37 КМ или 56 посто од плана и реализовани кроз девет потрошачких јединица  Општинске управе и девет осталих буџетских корисника .Кроз наведени извјештај приказан је и кумулативни суфицит у износу од 2.184.290,72 КМ. Према класификацији у извршењу буџета за прва три квартала ове буџетске године  утрошено је 924.941,60 КМ .Уколико се искључи рекреација и религија извршење је 612.496,50 КМ.

Усвојено је неколико одлука о продаји непокретности у својини општине у обухвату Регулационог плана „Дервента-Сјевер-Југ“ путем лицитације те о продаји  непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта  у својини општине ради обликовања односно комплетирања грађевинских честица  физичким лицима и привредним друштвима  као и приједлог одлуке о прихватању понуђеног земљишта као поклона од ранијег посједника Симе Наградића ради проширења гробља у Црнчи.

Усвојен је и извјештај буџета општине за првих девет мјесеци текуће године .Буџетски приходи и примици за нефинансијску   имовину односно буџетска средства остварени су у износу од 10.330.599,05 КМ или 77,3 посто у односу на план,а чине их буџетски приходи у износу од  9.991.927,77 КМ и примици од нефинансијске имовине у износу од 338.671,28 КМ.У структури буџетских прихода најзначајније мјесто заузимају порески  и непорески приходи чије извршење износи  9.371.641,84 КМ или 77,5 посто плана. Укупни буџетски расходи и издаци за нефинансијску имовину планирани су у износу 14.165.388,00 КМ реализовани су у износу од 7.740.901,37 КМ или 56 посто од плана и реализовани кроз девет потрошачких јединица  Општинске управе и девет осталих буџетских корисника .Кроз наведени извјештај приказан је и кумулативни суфицит у износу од 2.184.290,72 КМ. Према класификацији у извршењу буџета за прва три квартала ове буџетске године  утрошено је 924.941,60 КМ .Уколико се искључи рекреација и религија извршење је 612.496,50 КМ.

Без расправа су усвојени Приједлог програма о допуни Програма намјенског утрошка средстава посебних водних накнада за 2019.годину,Приједлог одлуке о фонду стамбених јединица социјалног становања ,Приједлог одлуке о висини закупнине за коришћење стамбених јединица социјалног становања и Приједлог одлуке о поступку субвенционисања закупнине. Усвојена је и Анализа стања и потреба социјално најугроженијих категорија  и корисника права за новчану помоћ као и Информација о стању безбједности саобраћаја иако је констатовано да информација не садржи потребне елементе. Расправу је изазвала  Информација о стању гробаља на подручју општине у којој је расправљано о броју гробних мјеста  на православном гробљу на што је пажњу скренула одборница Димитрић Сања. Денис Пијетловић је појаснио да постоји довољно мјеста  да се обаве сахране у наредних 6 до 9 мјесеци и подсјетио да постоје позитивни ефекти од када је одржавање гробаља преузео „Комуналац“.Начелник Одјељења за стамбено –комуналне послове Јефимија Шербић је рекла да  ускоро почиње  прва фаза проширења гробаља  и да је пројектом предвиђено више од хиљаду гробних  мјеста.

Усвојене су информације  о пословним просторима ,гаражама ,становима  у власништву општине , о активностима везаним за рјешавање стамбеног питања  носиоца станарског права чији су станови порушени  ,инвестиционом и текућем одржавању стамбених зграда и станова, о реализацији приватизације државних станова и коришћењу неоткупљених станова. Расправљало се о Информацији о регистрацији заједнице етажних власника  и инвестиционом одржавању  стамбених зграда  и станова. Начелник одјељења Шербић је рекла да постоји 90 заједница етажних власника и да постоји велики проблем приликом регистрације Заједнице етажних власника због неријешених имовинско-правних послова. И о Информацији  о спортским активностима  и резултатима рада спортских колектива у 2018.години је такође расправљано , похваљен је рад Рукометног клуба Дервента који остварује одличне резултате у Првој лиги РС.Такође је констатовано да је Дервента један од ријетких локалних заједница која издваја средства за готово све спортске клубове те да би било потребно да се више средстава издваја за школски спорт.

Јефимија Шербић је именована за начелника Стамбено-комуналног одјељења , а Самира Фејза разријешена  дужности директора Центра за социјални рад. За в.д. директора изабрана је Маја Поповић.За в.д. члана Управног одбора ЈУ Дом здравља Дервента именована је Милена Васић,умјесто Весне Шаин која је поднијела оставку на мјесто члана  УО. У Савјет за израду измјене  дијела Регулационог плана „Град“ именовани су Томаш Славко(предсједник), Шербић Јефимија(члан) и Будишић Бојан (члан).