Усвојен Програм заједничке комуналне потрошње за 2019.годину

DCIM100MEDIADJI_0018.JPG
Feb 18 2019

                 

На 24. сједници  Скупштине општине усвојен је Програм  заједничке  комуналне потрошње за 2019. годину који садржи обим и квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње  те висину средстава потребних за реализацију  програма као  и распоред  средстава  за сваку дјелатност посебно.

За реализацију Програма ЗКП-а у 2019.години планирана су средства у износу од 645.300 КМ.            

За  чишћење јавних површина  у насељеним мјестима планирана су средства у износу од 110.000 КМ, од чега су за чишћење градских улица  65.000 КМ, а за зимску службу на улицама, трговима и тротоарима 45.000 КМ. Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 1.јануара до 15. марта  и  од 15.новембра  до 31.децембра  2019.године.

За одржавање ,уређивање и опремање јавних зелених  и рекреационих површина планирано је 85.000 КМ,а средства ће бити утрошена на прикупљање и одвоз отпадака, кошење ,крчење и одвоз траве,одржавање украсног шибља и ограда,сађење сезонског цвијећа  и нових садница , одржавање кружних токова .

Средства ,у износу од 100.000 КМ планирана су за санацију ударних рупа и других асфалтних оштећења на подручју града , израду нове и санацију постојеће хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у градском подручју те насипање макадамских путева јаловином.

За санацију јавне расвјете као и за  текуће одржавање расвјете и то на 3.199 расвјетних тијела различите снаге и израде као и за подешавање рада  тајмера на свим мјерним мјестима  планирана су средства у износу од 40.000 КМ, док је за потрошњу електричне енергије за јавну расвјету у граду и  мјесним заједницама,у којима постоји изграђена расвјета,планирано 250.000 КМ.

Чишћење и поправка  сливника на јавним површинама, интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних вода на подручју града,одржавање жабљих поклопаца и табластих затварача на локалитетима  гдје су уграђени , одржавање канала и насипа, одржавање и уређивање фонтане су послови за чију реализацију су планирана средства у износу од 30.000 КМ.

Програмом су  обухваћене и дјелатности  зоохигијене  које  обухватају  хватање и збрињавање напуштених животиња , превожење и смјештај у  посебне објекте изграђене за те намјене,, ветеринарску  заштиту ,еутаназију  и уклањање лешева животиња  са јавних површина  и санацију терена.За ову намјену су планирана средства у износу од 20.000 КМ.

За одржавање и модернизацију објеката ЗКП-а , комуналну опрему планирано је 5.300 КМ,а за издатке за вишегодишње засаде 5.000 КМ.

Средства за обављање комуналних дјелатности  заједничке комуналне потрошње  се обезбјеђују у буџету општине и то из комуналних накнада  те из дијела накнада за коришћење добара од општег интереса,дијела  прихода од пореза на непокретности и дијела накнада за дате концесије.