Uputstvo za pripremu Budžeta Grada Derventa za 2022. godinu

Jul 20 2021

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ДЕРВЕНТА

ГРАДОНАЧЕЛНИК – ГРАДСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 

 

Број: 04-400-3/21

Датум, 20. 07. 2021. године

 

Ј  А  В  Н  И        П   О   З   И   В

 

Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писaном облику најкасније до 15. 09. 2021. године поднесу буџетски захтјев за коришћење средстава из Буџета Града Дервента за 2022. годину. 

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су грант средстава дужни су доставити информацију о потребним средствима и активностима надлежном одјељењу ради планирања расхода по основу грантова, најкасније 03. 09. 2021. године.

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је дефинисан прилогом број 4 до 03. 09. 2021. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 09. 2021. године.

Упутство буџетским корисницима за припрему Буџета Града Дервента за 2022. годину са прилозима постављено је на званичној интернет страници општине Дервента www.derventa.ba

 Овај јавни позив биће објављен у „Дервентском листу“, интернет страници Града Дервента www.derventa.ba и огласној табли Градске управе Дервента.

 

uputstvo_budzetskim_korisnicima

prilog_budzetskim_korisnicima

prilog_mjesene zajednice