Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2020. godinu

Jul 19 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 02-403-11/19

Датум, 18. 07. 2019. године

 

Ј  А  В  Н  И        П   О   З   И   В

 Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писaном облику најкасније до 15. 09. 2019. године поднесу буџетски захтјев за коришћење средстава из буџета општине Дервента за 2020. годину.  

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су грант средстава дужни су доставити информацију о потребним средствима и активностима надлежном одјељењу ради планирања расхода по основу грантова, најкасније 03. 09. 2019. године.

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је дефинисан прилогом број 4 до 03. 09. 2019. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 09. 2019. године.

Упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине Дервента за 2020. годину са прилозима постављено је на званичној интернет страници општине Дервента www.derventa.ba

 

Сви буџетски корисницу су дужни доставити процијену извршења властитих прихода и примитака, као и процјену извршења расхода и издатака  које планирају до краја 2019. године, као посебан додатак буџетском захтјеву, исказан вриједносно по структури (по ставкама) буџета за  2019. годину или предложеном измјеном структуре у односу на 2019. годину.

 

Овај јавни позив биће објављен у „Дервентском листу“, интернет страници општине Дервента www.derventa.ba и огласној табли општине Дервента.

 

 

 

 

                                                                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

                                                                                                                                   Милорад Симић, с. р.

 

 

  uputstvo_budzetskim_korisnicima_2020
prilog_budzetskim_korisnicima prilog-mjesne zajednice                                                                                       prilog_budzetskim_korisnicima

prilog-mjesne zajednice