ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

ЗАХТЈЕВИ

РБ ОПИС file
1. Захтјев за издавање одобрења за грађење
2. Захтјев за издавање извода из документа просторног уређења
3. Захтјев за исколчење објекта
4. Захтјев за издавање рјешења да је објекат легално изграђен
5. Захтјев за издавање рјешења за уклањање објекта
6. Захтјев за издавање увјерења да су посебни дијелови зграде самостална употребна цјелина
7. Захтјев за издавање увјерења да земљиште представља грађевинску парцелу
8. Захтјев за издавање увјерења да је земљиште одређено као градско грађевинско земљиште
9. Захтјев за комплетирање грађевинске парцеле
10. Захтјев за легализацију објекта
11. Захтјев за издавање локацијских услова
12. Захтјев за издавање сагласности за препарцелацију градског грађевинског земљишта
13. Захтјев за препис техничке документације
14. Захтјев за технички преглед и издавање одобрења за употребу

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ЗАХТЈЕВИ И ОБРАСЦИ ИЗ ОБЛАСТИ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

РБ Опис file
1. Апликациона форма за подношење пројектних приједлога
2. Финансијска форма за подношење захтјева
3. Захтјев за исплату грант средстава

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ

ОБРАСЦИ ЗА ПРИЈАВУ ЗА СТИПЕНДИЈЕ