Објављени резултати замућења Укрине

UKRINA
Jul 15 2019

„Резултатима анализе узорака воде из водотока Укрине поводом акцидента на водотоку у виду промјене боје воде, а који је уочен 27.06.2019. године, потврђено је да су обилне падавине које су захватиле подручје општине Станари проузроковале сапирање са површинских копова рудника Станари.

Подсјећамо да су републички водни и републички еколошки инспектор одмах по добијању информације о акциденту на водотоку ријеке Укрине, изашли на лице мјеста како би се извршило хитно узорковање воде из водотока, а ради утврђивања узрока уочених промјена боје воде.

Ангажована је овлаштена лабораторија „Еуро инспект“ Осјечани, чији техничари су у пратњи инспектора извршили узимање пет узорака на следећим локацијама:таложник површинског копа „Рашковац“, задњи испуст у ријеку Остружњу;  испуст оборинских вода са комплетног објекта ТЕ „Станари“ у ријеку Остружњу;  испуст сјеверног ободног канала код моста у Драгаловцима, на регионалном путу Станари-Прњавор, мала Укрина;водотока Мале Укрине, код моста Осредак-Драгаловци и код моста Укрина- Драгаловци- Кулаши.

Након извршених анализа потврђено је да су испитивани параметри у дозвољеним границама прописаним Правилником о условима испуштања отпадних вода у површинске воде, док су код два узорка утврђена одступање од параметара дефинисаних Уредбом о класификацији и категоризацији водотока, с обзиром на категорију водотока гдје је узет узора.

Уочена одступања односе се на укупне суспендоване материје, садржај жељеза и мангана, укупног фосфора, хемијску потрошњу кисеоника и биолошку потрошњу кисеоника,што указује да је усљед обилних падавина дошло до сапирања са површинских копова рудника Станари. Због ових природних процеса нису забиљежени негативни утицаји на биљни и животињски свијет водотока Укрина, Мала Укрина и Остружња“ ,стоји у саопштењу  Инспектората Републике Српске.