Usvojen Program zajedničke komunalne potrošnje u 2019. godini

DCIM100MEDIADJI_0018.JPG
Feb 18 2019

Na 24. sjednici  Skupštine opštine usvojen je Program  zajedničke  komunalne potrošnje za 2019. godinu koji sadrži obim i kvalitet održavanja i obnavljanja pojedinih komunalnih objekata i uređaja i komunalnih usluga zajedničke komunalne potrošnje  te visinu sredstava potrebnih za realizaciju  programa kao  i raspored  sredstava  za svaku djelatnost posebno.

Za realizaciju Programa ZKP-a u 2019.godini planirana su sredstva u iznosu od 645.300 KM.            

Za  čišćenje javnih površina  u naseljenim mjestima planirana su sredstva u iznosu od 110.000 KM, od čega su za čišćenje gradskih ulica  65.000 KM, a za zimsku službu na ulicama, trgovima i trotoarima 45.000 KM. Radovi u okviru zimske službe odvijaju se u periodu od 1.januara do 15. marta  i  od 15.novembra  do 31.decembra  2019.godine.

Za održavanje ,uređivanje i opremanje javnih zelenih  i rekreacionih površina planirano je 85.000 KM,a sredstva će biti utrošena na prikupljanje i odvoz otpadaka, košenje ,krčenje i odvoz trave,održavanje ukrasnog šiblja i ograda,sađenje sezonskog cvijeća  i novih sadnica , održavanje kružnih tokova .

Sredstva ,u iznosu od 100.000 KM planirana su za sanaciju udarnih rupa i drugih asfaltnih oštećenja na području grada , izradu nove i sanaciju postojeće horizontalne i vertikalne saobraćajne signalizacije u gradskom području te nasipanje makadamskih puteva jalovinom.

Za sanaciju javne rasvjete kao i za  tekuće održavanje rasvjete i to na 3.199 rasvjetnih tijela različite snage i izrade kao i za podešavanje rada  tajmera na svim mjernim mjestima  planirana su sredstva u iznosu od 40.000 KM, dok je za potrošnju električne energije za javnu rasvjetu u gradu i  mjesnim zajednicama,u kojima postoji izgrađena rasvjeta,planirano 250.000 KM.

Čišćenje i popravka  slivnika na javnim površinama, interventni radovi na sanaciji odvodnje površinskih i otpadnih voda na području grada,održavanje žabljih poklopaca i tablastih zatvarača na lokalitetima  gdje su ugrađeni , održavanje kanala i nasipa, održavanje i uređivanje fontane su poslovi za čiju realizaciju su planirana sredstva u iznosu od 30.000 KM.

Programom su  obuhvaćene i djelatnosti  zoohigijene  koje  obuhvataju  hvatanje i zbrinjavanje napuštenih životinja , prevoženje i smještaj u  posebne objekte izgrađene za te namjene,, veterinarsku  zaštitu ,eutanaziju  i uklanjanje leševa životinja  sa javnih površina  i sanaciju terena.Za ovu namjenu su planirana sredstva u iznosu od 20.000 KM.

Za održavanje i modernizaciju objekata ZKP-a , komunalnu opremu planirano je 5.300 KM,a za izdatke za višegodišnje zasade 5.000 KM.

Sredstva za obavljanje komunalnih djelatnosti  zajedničke komunalne potrošnje  se obezbjeđuju u budžetu opštine i to iz komunalnih naknada  te iz dijela naknada za korišćenje dobara od opšteg interesa,dijela  prihoda od poreza na nepokretnosti i dijela naknada za date koncesije.