Skupština grada zasjeda 27.maja 2021.godine

4.kolegijumjpg
May 17 2021

Peta sjednica Skupštine grada Derventa biće održana 27.maja 2021.godine u Centru za kulturu, usaglašeno je to na 4. sjednici Kolegijuma, održanoj u petak. 14.05.2021.godine.                                                Na dnevnom redu je 31.tačka, a odbornici će razmatrati izvještaje  o izvršenju budžeta opštine Derventa za 2020.godinu i izvršenju budžeta za period  do 01.01.do 30.03.2021.godine te prijedloge odluka o visini stope na nepokretnosti na području grada, o izdvajanju sredstava za predškolsko vaspitanje i obrazovanje za 2021.godinu,o dodređivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području grada Derventa i o osnivanju Profesionalne vatrogasne jedinice Derventa.

Na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja , Kolegijum je usaglasio da na skupštinskom zasjedanju budu razmatrani i prijedlozi odluka o javnim priznanjima grada, o odborničkoj legitimaciji , o visini odborničkog dodatka  za vršenje odborničke dužnosti i visini naknade za rad radnih tijela Skupštine grada Derventa, o platama i drugim pravima funkcionera grada te prijedlozi o izmjeni  rješenja o imenovanju komisija za izbor po javnom konkursu za imenovanja u JU „Trol“, JU Gerontološki centar  i JZU Dom zdravlja.             Biće razmatran i prijedlog o raspisivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije te rješenje o imenovanju Komisije za sprovođenje postupka za imenovanje člana.Pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu  za klimu i energiju  i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena i prijedlog programa sanacije i odžavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području grada u 2021.godini.

Odbornici će razmatrati i prijedloge o imenovanju komisije za sprovođenje javnog nadmetanja , rješenje o razrješenju dužnosti jednog člana Upravnog odbora JU „Centar za socijalni rad“ i imenovanje vršioca dužnosti kao i odluku o raspisivanju konkursa za imenovanje jednog člana Upravnog odbora u ovoj ustanovi, a razmatraće se i informacije o ostavrivanju prava u oblasti boračko-invalidske zaštite, o radu nevladinih organizacija i udruženja na području Dervente, izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju i plan korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede  i sela u 2021. godini.

Na Kolegijumu je usaglašeno da se na dnevnom redu zasjedanja parlamenta , na prijedlog Kluba odbornika SNSD, nađe prijedlog odluke o utvrđivanju standarda kriterijuma za izbor članova Nadzornog odbora „ JP „Derventski list i Radio Derventa“ kao i  prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora ovog preduzeća te imenovanje komisije za izbor  članova Nadzornog odbora preduzeća.

Na prijedlog Kluba odbornika SDS  pred odbornicima će se naći i prijedlog odluke o stavljanju van snage odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članova upravnih i nadzornih odbora u javnim preduzećima ,čiji je osnivač Skupština grada.