Saziv 5. sjednice Skupštine grada Derventa

May 19 2021

Saziv 5. sjednice Skupštine grada Derventa

 

       Predsjednik Skupštine grada Derventa, Mirko Zemunović, sazvao je 5. sjednicu Skupštine grada Derventa.

        5. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 27. maja godine sa početkom u 10,00 časova u maloj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa.

            Za Dnevni red 5. sjednice predložene su 33 tačke, a nakon usvajanja Zapisnika sa 3. sjednice Skupštine grada i Aktuelnog časa, Skupština grada razmatraće Prijedlog plana korišćenja sredstava za podsticanje razvoja poljoprivrede i sela na području Grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog programa sanacije i održavanja lokalnih i nekategorisanih puteva i ulica na području grada Derventa u 2021. godini.

            Na  5. sjednici Skupštine grada, odbornici će razmatrati i veći broj prijedloga odluka, kao što su Prijedlog o odluke o visini stope poreza za nepokretnosti na području Grada Derventa za 2021. godinu; Prijedlog odluke o izdvajanju sredstava za oblast predškolskog vaspitanja i obrazovanja za 2021. godinu; Prijedlog odluke o određivanju matičnih područja za vođenje matičnih knjiga na području Grada Derventa; Prijedlog odluke o osnivanju Profesionalne vatrogasno-spasilačke jedinice Derventa; Prijedlog odluke o javnim priznanjima Grada Derventa, Prijedlog odluke o odborničkoj legitimaciji; Prijedlog odluke o visini odborničkog dodatka za vršenje odborničke dužnosti  i visini naknade za rad radnih tijela Skupštine grada Derventa; Prijedlog odluke o  platama i drugim pravima funkcionera Grada Derventa; Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o utvrđivanju visine naknade za rad članovima upravnih i nadzornih odbora u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač Skupština opštine; Prijedlog odluke o pristupanju Sporazumu Gradonačelnika  za klimu i energiju i izradi Akcionog plana za održivu energiju i borbu protiv klimatskih promjena (SECAP- sustainable energi and climate action plan); Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove „Centar za socijalni rad Derventa“, Derventa i Prijedlog odluke o objavljivanju Javnog oglasa za imenovanje jednog člana Gradske izborne komisije Derventa.

 

            Na dnevnom redu 5. sjednice naći će se i nekoliko izvještaja i informacija i to Izvještaj o izvršenju Budžeta opštine Derventa za period 01.01.- 31.12. 2020. godine; Izvještaj o izvršenju Budžeta grada Derventa za period 01.01. -31.03. 2021. godine; Izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju za 2020. godinu; Informacija o ostvarivanju prava u skladu sa Zakonom o pravima boraca, vojnih invalida i porodica poginulih boraca Odbrambeno-otadžbinskog rata Republike Srpske i Informacija o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području Grada Derventa.

 

      Skupština grada Derventa na 5. sjednici razmatraće više rješenja iz kadrovske oblasti., a u funkciji Skupštine Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa, Skupština grada Derventa razmatraće Prijedlog odluke o utvrđivanju standarda i kriterijuma za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa; Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa i Prijedlog rješenja o imenovanju Komisije za izbor i imenovanje članova Nadzornog odbora Javnog preduzeća „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa.