Saziv 4. sjednice Skupštine grada Derventa

Apr 22 2021

 

  Saziv 4. sjednice Skupštine grada Derventa

 

        Predsjednik Skupštine grada Derventa, Mirko Zemunović, sazvao je 4. sjednicu Skupštine grada Derventa.

        4. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u četvrtak, 29. aprila godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali Javne ustanove „Centar za kulturu“ Derventa.

            Za Dnevni red 4. sjednice predloženo je 40 tačaka., a nakon Aktuelnog časa, Skupština Grada razmatraće Prijedlog plana kapitalnih ulaganja Grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog programa zajedničke komunalne potrošnje za 2021. godinu; Programe rada i Finansijske planove javnih ustanova za 2021. godinu, kao i plan poslovanja JP „Derventski list i Radio Derventa“, d.o.o. Derventa za 2021. godinu.

            Na  4. sjednici Skupštine grada, odbornici će razmatrati i veći broj prijedloga odluka, kao što su Prijedlog odluke o ekonomskoj cijeni usluge Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa za 2021. godinu; Prijedlog odluke o gradskim administrativnim taksama; Prijedlog odluke o osnivanju Odbora za žalbe Grada Derventa; Prijedlog odluke o visini naknade predsjednicima savjeta mjesnih zajednica na području grada Derventa za 2021. godinu; Prijedlog odluke o mjesnim zajednicama na području Grada Derventa; Prijedlog odluke o sazivanju i načinu rada zbora građana; Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice privrednom društvu „PROMO LUX“ d.o.o. Lužani Bosanski, Derventa; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Duspara (Abdulah) Merimi iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Pećić (Dragoljub) Nevenku iz Dervente; Prijedlog odluke o prodaji neposrednom pogodbom gradskog građevinskog zemljišta u svojini grada Derventa, a radi oblikovanja-kompletiranja građevinske čestice Adžić (Milovan) Jovi i Adžić (Jovo) Siniši iz Dervente; Prijedlog odluke o stavljanju van snage Odluke o izgradnji višenamjeskog objekta na k.č. broj 2036/2 KO Donja Lupljanica i Prijedlog odluke o izgradnji višenamjenskog objekta na k.č. broj 1334 KO Donja Lupljanica.

            Na dnevnom redu 4. sjednice naći će se i nekoliko izvještaja i informacija i to Izvještaj o radu Skupštine opštine Derventa u 2020. godini; Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine opštine Derventa za 2020. godinu; Izvještaj o godišnjem utrošku namjenskih sredstava od naknade po osnovu prodaje šumskih drvnih sortimenata u 2020. godini; Izvještaj o namjenskom utrošku sredstava posebnih vodnih naknada u 2020. godini; Informacija o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području grada Derventa za period januar – decembar 2020. godine i Informacija o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2020/2021. godini.

            Skupština grada Derventa na 4. sjednici razamtraće i Prijedlog rješenja na utvrđivanje prava na novačnu naknadu ili prava na drugo gradsko građevinsko zemljište koje je podudarno po veličini, vrijednosti, lokaciji itd po izboru Ćimić Muharema, kao i  nekoliko rješenja iz kadrovske oblasti.