Saziv 3. sjednice Skupštine grada Derventa

Mar 12 2021

Saziv 3. sjednice Skupštine grada Derventa

 

      Potpredsjednik Skupštine grada Derventa, Marinko Nikolaš, sazvao je 3. sjednicu Skupštine grada Derventa.

  1. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u petak, 19. marta 2021. godine sa početkom u 10,00 časova u velikoj sali Javne ustanove Centar za kulturu Derventa.

            Za Dnevni red 3. sjednice predloženo je 46 tačaka, a nakon usvajanja Zapisnika sa 2. sjednice i Aktuelnog časa, Skupština Grada razmatraće Prijedlog Statuta Grada Derventa, Prijedlog odluke o usvajanju Budžeta grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog odluke o izvršenju Budžeta Grada Derventa, Prijedlog Programa rada Skupštine Grada Derventa za 2021. godinu, Prijedlog odluke o delegiranju odbornika Skupštine grada Derventa koji će u svojstvu službenog lica prisustvovati zaključenju braka; Prijedlog odluke o pristupanju izradi Strategije razvoja socijalnog stanovanja Grada Derventa za period 2021. -2031. godine; Prijedlog odluke o prosječnoj konačnoj građevinskoj cijeni m² korisne površine stambenog i poslovnog prostora na području opštine Derventa u 2020. godini; Prijedlog odluke o utvrđivanju Liste stručnjaka za imenovanje konkursnih komisija za sprovođenje postupka za prijem službenika u Gradsku upravu Grada Derventa; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika o radu Skupštine opštine Derventa; Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o platama i drugim pravima funkcionera  opštine Derventa; Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnim taksama, te Prijedlog odluka o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje direktora Javne zdravstvene ustanove Dom zdravlja Derventa, Javne ustanove Gerontološki centar Derventa i Javne ustanove “Turistička organizacija opštine Derventa”.

            Na Dnevnom redu 3. sjednice razmatraće se i više izvještaja i informacija i to: Izvještaj  o radu  Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca Doboj za period od 01.01.2020. godine do 31.12.2020. godine – Opština Derventa; Izvještaj o realizaciji raspodjele novčanih podsticaja za razvoj poljoprivrede i sela na području opštine Derventa u 2020. godini, te godišnji izvještaji o poslovanju i godišnji obračuni osam javnih ustanova za 2020. godinu ( JZU Dom zdravlja, JPU “Trol”, JU “Centar za socijalni rad”, JU Narodna biblioteka “Branko Radičević, JU “Centar za kulturu”, JU “Sportski centar”; JU “Turistička organizacija opštine Derventa” i JU Gerontološki centar Derventa); Informacije o upisu učenika i zastupljenosti nastavnog kadra u školskoj  2020/2021. godini u osnovnim i srednjim školama na području Grada Derventa, kao i Izvještaj o radu i poslovanju JP „Derventski list i Radio Derventa“ d.o.o. Derventa za 2020. godinu, koji će Skupština Grada razmatrati u funkciji Skupštine preduzeća.

            Kad su u pitanju kadrovska rješenja, na  3. sjednici razmatraće se  Prijedlog rješenja o izboru zamjenika Gradonačelnika Grada Derventa, a na prijedlog 1/3 odbornika Skupštine Grada, razmatraće se razrješenje vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa, vrišioca dužnosti direktora Javne ustanove “Turistička organizacija opštine Derventa i razrješenje članova Nadzornog odbora JP “Derventski list i Radio Derventa”, te imenovanje vršilaca dužnosti na ovim funkcijama.