Saziv 13. sjednice Skupštine grada Derventa

Apr 12 2022

Saziv 13. sjednice Skupštine grada Derventa

 

Predsjednik Skupštine grada Derventa, Bojan Radanović, sazvao je 13. sjednicu Skupštine grada Derventa.

 

13. sjednica Skupštine grada Derventa održaće se u srijedu, 20. aprila 2022. godine sa početkom u 10,00 časova u sali Skupštine grada Derventa.

 

Za Dnevni red 13. sjednice predloženo je 27 tačaka, a nakon usvajanja Izvoda iz Zapisnika sa 12. sjednice Skupštine grada i Aktuelnog časa, Skupština grada razmatraće Prijedlog odluke o izmjenama Statuta Grada Derventa i Prijedlog plana kapitalnih ulaganja Grada Derventa za 2022. godinu,

 

            Na 13. sjednici Skupštine grada odbornici će razmatrati i veći broj prijedloga odluka kao što su, Prijedlog odluke o izradi izmjene dijela Regulacionog plana „GAKOVAC“, Prijedlog odluke o usvajanju Akcionog plana održivog upravlјanja energijom i prilagođavanja klimatskim promjenama (SECAP) Grada Derventa za period do 2030. godine, Prijedlog odluke o pristupanju izradi Programa zona sanitarne zaštite za izvorišta „Luplјanica“, „Bilića Vrelo“ i „Koraće“ koja se koriste za vodosnabdijevanje Dervente, Prijedlog odluke o prijedlogu broja i prostornom rasporedu osnovnih škola na području Grada Derventa sa prijedlogom upisnih područja, Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje tri člana Upravnog odbora Javne ustanove „Turistička organizacija grada Derventa“ Derventa, Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog konkursa za izbor i imenovanje jednog člana-predstavnika osnivača u Upravni odbor Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa.

 

            Na dnevnom redu 13. sjednice naći će se i nekoliko izvještaja i informacija i to Izvještaj o radu Gradonačelnika i radu Gradske uprave Grada Derventa u 2021. godini, Izvještaj o radu Skupštine grada Derventa u 2021. godini, Izvještaj o radu stalnih radnih tijela Skupštine grada Derventa za 2021. godinu, Izvještaj o radu Pravobranilaštva Republike Srpske – Sjedište zamjenika pravobranioca Doboj, o predmetima u kojima se Grad Derventa pojavlјuje kao stranka u postupku za period 01.01. 2021. do 31.12. 2021. godine, Izvještaj o radu Prvostepene stručne komisije za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju za 2021. godinu, te Informaciju o stanju javnog reda i mira, bezbjednosti građana i imovine, i oblasti bezbjednosti saobraćaja na području Grada Derventa za period januar- decembar 2021. godine.

 

            Pored toga, Skupština grada će na 13. sjednici razmatrati i više rješenja iz kadrovske oblasti, kao što je Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju vršioca dužnosti direktora Javne ustanove Gerontološki centar Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Komisije za mjesne zajednice Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Komisije za mjesne zajednice Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti predsjednika Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o izboru predsjednika Odbora za regionalnu i međunarodnu saradnju Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o razrješenju dužnosti člana Komisije za statut i propise  Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o izboru člana Komisije za statut i propise Skupštine grada Derventa, Prijedlog rješenja o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Upravnog odbora Javne predškolske ustanove „Trol“ Derventa, Prijedlog rješenja o izboru  kandidata za člana Školskog odbora Javne ustanove Osnovna škola „19. april“  Derventa, Prijedlog rješenja o imenovanju Savjeta za izradu izmjene dijela Regulacionog  plana „CENTAR ISTOK-CENTAR ZAPAD-BLOK ZAPAD“.