Radni sastanak načelnika opština Derventa i Prnjavor

SASTANAK SA PRNJAVOROM
Nov 08 2019

Načelnici opština Derventa i Prnjavor sa svojim saradnicima održali su u srijedu radni sastanak  na kojem su razmatrana  infrastrukturna pitanja, čije rješavanje zahtijeva aktivno učešće obje opštine .Inicijalna tema sastanka bilo je trenutno stanje mosta na rijeci Ukrini , između Drijena i Štrbaca, koji povezuje dvije opštine. Most je oštećen i predstavlja opasnost  za učesnike u saobraćaju. Da bi se pristupilo rekonstrukciji mosta ,potrebno je prvo riješiti neriješene imovinsko pravne odnose sa obje strane mosta odnosno pokrenuti postupak legalizacije prilaznih površina-puta do mosta.Dogovoreno je da opština Derventa,u uz saglasnost opštine Prnjavor , bude nosilac aktivnosti vezanih za procese rekonstrukcije mosta i  legalizacije.To podrazumijeva da će se opština Derventa obratiti nadležnim institucijama sa zahtjevom za  procjenu trenutnog stanja mosta i njegovog oštećenja i  na osnovu tog nalaza će se utvrditi  potrebna sredstva za njegovu rekonstrukciju. U vezi sa tim treba napomenuti da za most nema  dokumentacije koja je bila potrebna da se uradi da bi se uopšte pristupilo njegovoj izgradnji i da bi most  bio pušten u upotrebu.                                                                                                                                                Razmotriće se i mogućnost dobijanja sredstava sa viših nivoa. Ukoliko cjelokupna sredstva sa viših nivoa ne budu obezbijeđena za rekonstrukciju,načelnici Simić I Tomaš su se dogovorili da će opštine obezbijediti  ostatak novac  u jednakim iznosima. Saobraćajni inspektor će takođe dati svoje mišljenje na koji način bi trenutno  trebao da se reguliše saobraćaj preko mosta .

Takođe je razmatrano i stanje mosta na Prljači i putne komunikacije do mosta. Dogovoreno je da se uradi asfaltiranje  prilaznih puteva do mosta i sa derventske i sa prnjavorske strane,  u dužini od po 1,4 kilometra sa obje strane.Inicijativa je da se i takođe i u ovom projektu traži učešće  viših organa vlasti i nadležnih institucijama .                                                                                                                                               Govorilo se i o rješavanju imovinsko-pravnih odnosa vezanih za prilazne puteve mostu u Gornjem Detlaku. Most je  značajan jer mještanima ovog derventskog područja omogućava  lakši odlazak u Prnjavor. Opština Prnjavor  će ,prema  dogovoru, riješiti imovinske odnose vezane za parcele preko kojih bi trebao da bude izgrađen put od mosta do glavne saobraćajnice prema Prnjavoru i to zemljište bi trebalo da bude kategorisano kao javno dobro.

Zagađenje rijeke  Ukrine od strane rudnika Stanari ,u julu mjesecu ove godine,kada je došlo akcidenta na vodotoku  u vidu promjene boje,  je takođe bilo jedna od  tema sastanka .Blizina termoelektrane  u Stanarima utiče na eko-sistem rijeke Ukrine i  predstavlja opasnost i za biljni,životinjski svijet ali i za čovjeka jer se u blizini rijeke nalazi ,između ostalog, vodovod u Drijenu. Potrebno je kod nadležnih institucija,naročito u saradnji sa Republičkim  inspektoratom RS,  pokrenuti pitanje zaštite vodotoka rijeke te otvoriti i rješavati pitanje  otpadnih voda iz termoelektrane u Stanarima ,a svako aktuelizirati i pitanje gazdovanjem Drenovom

Dogovoreni su načini komunikacije  i  rada na rješavanju ovih problema ,a obje opštine su pokazale interes i volju za nastavak saradnje u svim otvorenim temama na ovom sastanku.