Objavljeni rezultati zamućenja Ukrine

UKRINA
Jul 15 2019

“Rezultatima analize uzoraka vode iz vodotoka Ukrine povodom akcidenta na vodotoku u vidu promjene boje vode, a koji je uočen 27.06.2019. godine, potvrđeno je da su obilne padavine koje su zahvatile područje opštine Stanari prouzrokovale sapiranje sa površinskih kopova rudnika Stanari.

Podsjećamo da su republički vodni i republički ekološki inspektor odmah po dobijanju informacije o akcidentu na vodotoku rijeke Ukrine, izašli na lice mjesta kako bi se izvršilo hitno uzorkovanje vode iz vodotoka, a radi utvrđivanja uzroka uočenih promjena boje vode.

Angažovana je ovlaštena laboratorija “Euro inspekt” Osječani, čiji tehničari su u pratnji inspektora izvršili uzimanje pet uzoraka na sledećim lokacijama:taložnik površinskog kopa “Raškovac”, zadnji ispust u rijeku Ostružnju;  ispust oborinskih voda sa kompletnog objekta TE “Stanari” u rijeku Ostružnju;  ispust sjevernog obodnog kanala kod mosta u Dragalovcima, na regionalnom putu Stanari-Prnjavor, mala Ukrina;vodotoka Male Ukrine, kod mosta Osredak-Dragalovci i kod mosta Ukrina- Dragalovci- Kulaši.

Nakon izvršenih analiza potvrđeno je da su ispitivani parametri u dozvoljenim granicama propisanim Pravilnikom o uslovima ispuštanja otpadnih voda u površinske vode, dok su kod dva uzorka utvrđena odstupanje od parametara definisanih Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji vodotoka, s obzirom na kategoriju vodotoka gdje je uzet uzora.

Uočena odstupanja odnose se na ukupne suspendovane materije, sadržaj željeza i mangana, ukupnog fosfora, hemijsku potrošnju kiseonika i biološku potrošnju kiseonika,što ukazuje da je usljed obilnih padavina došlo do sapiranja sa površinskih kopova rudnika Stanari. Zbog ovih prirodnih procesa nisu zabilježeni negativni uticaji na biljni i životinjski svijet vodotoka Ukrina, Mala Ukrina i Ostružnja”, stoji u saopštenju Inspektorata Republike Srpske.