ОБАВЈЕШТЕЊЕ О УСКЛАЂИВАЊУ РЕДОВА ВОЖЊЕ ЗА 2023.

Feb 03 2023

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД  ДЕРВЕНТА
ГРАДОНАЧЕЛНИК – ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА СТАМБЕНО
КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

Дервента, Трг ослобођења бр.3, 74400 Дервента, Тел: +387 53 315 148,
 e-mail :stambeno.komunalno.derv@gmail.com

 

Број:    06-377-16/23

Датум: 01.02.2023. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

о покретању поступка усклађивања редова вожње за 2023. годину

 

          На основу члана 4. став 1. Правилника о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју града Дервента („Службени гласник града Дервента“, број 13/21) обавјештавају се превозници да градска управа Дервента покреће поступак усклађивања градских редова вожње за 2023. годину.

      За усклађивање је потребно доставити:

  1. Захтјев за усклађивање који садржи основне податке о превознику,
  2. Копије важећих лиценци за предузеће, возила и возаче издате од надлежнихх органа,
  3. За превознике који први пут учествују на усклађивању редова вожње, као и превознике који су измијенили регистрацију, један примјерак копије регистрације предузећа, односно за самосталног предузетника одобрења за рад,
  4. Уговор о кооперацији овјерен од стране свих коопераната (само за редове вожње који се одржавају у кооперацији) и
  5. Редове вожње за усклађивање доставити према следећем:
  • Списак нових редова вожње, у два примјерка, према обрасцу прилог 3. правилника
  • Приједлоге нових редова вожње, у два примјерка према обрасцу прилог 4. Правилника

      Све приједлоге редова вожње треба сложити у комплете. Комплет чини по један примјерак списка сваког предложеног реда вожње. Приједлози редова вожње морају бити усаглашени са Даљинаром о минималним временима вожње, те Правилником о усклађивању и регистрацији редова вожње на подручју града Дервента.

         Трошкови усклађивања за превознике износе 30 КМ за сваки најављени полазак, односно повратак у новом реду вожње. Потврду о уплати трошкова приложити у коверти.

         Тражену документацију потребно је доставити на шалтер број 7 градске управе Дервента најкасније до 15.02.2023. године. Документација се доставља у запечаћеној коверти са назнаком „Комисија за усклађивање редова вожње, не отварати“

          Непотпуни и неблаговремено поднесени захтјеви, неће бити узети у разматрање.