Uputstvo budžetskim korisnicima za pripremu budžeta opštine Derventa za 2021. godinu

Aug 07 2020

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

 

Број: 02-400-1/20

Датум, 04. 08. 2020. године

 

Ј  А  В  Н  И        П   О   З   И   В

 Позивају се сви корисници буџетских средстава да у писaном облику најкасније до 15. 09. 2020. године поднесу буџетски захтјев за коришћење средстава из буџета општине Дервента за 2021. годину.  

Корисници буџетских средстава који немају потрошачку јединицу у оквиру буџета, а корисници су грант средстава дужни су доставити информацију о потребним средствима и активностима надлежном одјељењу ради планирања расхода по основу грантова, најкасније 03. 09. 2020. године.

Мјесне заједнице такође достављају образац са приједлозима за потребним средствима који је дефинисан прилогом број 4 до 03. 09. 2020. године, како би надлежна одјељења обрадила до 15. 09. 2020. године.

Упутство буџетским корисницима за припрему буџета општине Дервента за 2021. годину са прилозима постављено је на званичној интернет страници општине Дервента www.derventa.ba

 

Сви буџетски корисницу су дужни доставити процијену извршења властитих прихода и примитака, као и процјену извршења расхода и издатака  које планирају до краја 2020. године, као посебан додатак буџетском захтјеву, исказан вриједносно по структури (по ставкама) буџета за  2020. годину.

 

 Овај јавни позив биће објављен у „Дервентском листу“, интернет страници општине Дервента www.derventa.ba и огласној табли општине Дервнта.

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

                                                                                   Милорад Симић, с.р. 

uputstvo_budzetskim_korisnicima_2021
prilog_budzetskim_korisnicima