Позив за јавну расправу на утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину

Позив за јавну расправу на утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину (440 KB)

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Број:04-402-3/18

Датум:11. 04. 2018. године

П О З И В З А ЈА В Н У Р А С ПР А В А

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на

утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2018. годину

Начелник општине Дервента,у складу са чланом 31. став 1. тачка в)и чланом 35. Закона о буџетскомсистему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 121/12, 52/14, 103/15, 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Законао локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом 68. став 1. тачка3) Статута општине Дервента ( „Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) дана11. 04. 2018. године, донио је Одлукуо утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општинеДервента за 2018. годину – Ребаланса буџетаопштине Дервента за 2018. годину број 02-402-3/18 од 11. 04. 2018. године (у даљемтексту: Одлука).

У складу са тачком2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансиједа спроведе јавну расправу поутврђеном Нацрту Ребалансу буџета општине Дервента за 2018. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној формиу периоду од 12. 04. до 12. 05. 2018. године.

Одјељењеза финансије овај позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервентаи огласну таблу општине Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.

Циљ јавног позиваје упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета општине Дервента за2018. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестијакоје ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

НАЧЕЛНИКОДЈЕЉЕЊА

Миле Стринић,с.р.

Повезане вијести