ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Избори у МЗ општине Дервента

Конкурси и огласи

СпортВријеме
ПРИВРЕДА

Све до пред крај 19. вијека, простор који данас припада општини Дервента, имао је претежно аграрни привредни карактер и привреда је углавном била базирана на пољопривредној производњи и сеоском тржишту. Аустроугарском окупацијом долази до преокрета у привредној структури дервентског подручја и захваљујући доласку страног капитала стварају се услови за продор капиталистичког начина привређивања и то су почеци развоја индустрије , саобраћаја, трговине. Почетком 20. вијека , Дервента је била позната као трговачко мјесто са развијеним занатством и релативно богатом пољопривредном околином.
Други свјетски рат је донио огромна разарања на подручју Дервенте, тако да се по његовом завршетку морало поћи изнова у погледу привреде. Пољопривреда је забиљежила огромне материјалне губитке, уништен је сточни фонд, запуштени воћњаци и оранице.

Послијератни социјалистички развој карактерише смјена периода експанзије и рецесије привредног развоја. Гранска структура индустрије у том периоду карактерише се мањом разнородношћу. Водећу позицију заузимала је индустрија коже и обуће,слиједи текстилна, металска, прехрамбена, графичка. И квалификациона структура радне снаге на подручју општине одговарала је потребама лаке индустрије. Прије посљедњег рата Дервента је припадала групи средње развијених општина у БиХ са око 13.500 запослених. Текстилна индустрија Укринаса производњом од 10 милиона квадратних метара тканине у1991. години, Фабрика цијеви Унис са годишњом производњом од 40 хиљада тона цијеви, цијевних елемената и производа те Фабрика обуће Демос са дневном производњом од 15 хиљада пари обуће били су носиоци извоза и привредног развоја општине осамдесетих година. У вријеме непосредно пред грађански рат долази до тешке економске кризе и пада производње.

За вријеме ратних дејстава 1992. године већи дио производних погона је оштећен или уништен тако да након рата, у складу са изградњом новог економског система, почиње процес приватизације друштвених односно државних предузећа који умјесто привредних гиганата форсира развој малих и средњих предузећа.Оснивају се и нова предузећа у приватном власништву и долази до ревитализације и убрзаног развоја дервентске привреде.

Привреда у 2015. години

    Финансијски резултати пословања привреде општине Дервента у 2015. години показују да су у привреди остварени укупни приходи већи за 0,90 посто у односу на 2014. годину, а остварени расходи су мањи за 13,20 посто.Укупна добит остварена у 2015. години износи 25.642.440,00 КМ и у односу на 2014. већа је за 50,90 посто.Укупан губитак остварен у 2015. години износио је 24.572.332,00 КМ што је у односу на 2014. годину мање за 77,11 посто . Према подацима Пореске управе Републике Српске на подручју општине Дервента је са 31.12.2015. године било запослено 6.037 радника. Највише запослених је у области прерађивачке индустрије-2.658,у трговини на велико и мало 1.151,у образовању 513,јавној управи и одбрани 254, у производњи рачунара, електронских и оптичких производа запослено је 309 радника итд.
    Према подацима Завода за запошљавање РС, Биро Дервента је 31.12.2015.године на евиденцији имао 2.273 пријављена незапослена лица.Број незапослених на подручју општине на крају 2015. године је мањи за 7 посто у односу на исти период 2014. године.
    Просјечна мјесечна бруто плата по раднику у 2015. години за подручје општине је износила 956 КМ, а просјечна мјесечна нето плата 634 КМ.
    У 2015. години је на подручју општине пословало укупно 177 привредних друштава, од који су 124 микро привредна друштва, 38 је малих привредних друштава, 11 средњих и 4 велика са преко 250 запослених. Према подацима Одјељења за привреду и друштвене дјелатности на подручју општине била је регистрована 501 предузетничка дјелатност, што је у односу на 2014. веће за 2,03 посто.
    Према подацима Агенције "АПИФ" на подручју општине било је регистровано 387 активних правних лица и 122 пословне јединице правних лица.Правна лица су у 2015. години остварила укупне приходе у износу од 351.905648,00 КМ или за 0,90 посто више у односу на 2014. годину.Позитивно је пословало 136 правних лица.
    Према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ обим спољнотрговинске размјене општине Дервента у 2015. години износио је 477.866.527,00 КМ, од чега је извоз био 251.505.597,00 КМ, што је у односу на 2015. годину веће за 4,37 посто, док је увоз износио 226.360.930,00 КМ што је за 5,12 посто веће у односу на 2014. годину.
    У 2015. години Дервента је у извозу регије Добој учествовала са 52,60,а у укупно оствареној вриједности увоза регије Добој са 42,69 посто.Покривеност увоза извозом у 2015. години била је 111,11 посто. Извоз је највећим дијелом остварен у Аустрију, Италију, Њемачку, Мађарску, Румунију, Србију и Турску.
У укупној вриједности извоза Републике Српске у 2015.години општина Дервента је учествовала са 9,18 посто, а у вриједности увоза са 5,11 посто.

Привреда у 2014. години

У 2014. години у свим облицима привређивања на подручју општине Дервента (531 правно и 479 самосталних предузетника) било је запослених 6.084 радника .У структури запослених највеће учешће од 45,85 посто или њих 2.735 имали су запослени у области прерађивачке индустрије, затим слиједе запослени у области трговине од 21,42 , у образовању од 7,60, јавној управи 3,88, саобраћају 3,24, дјелатностима пружања смјештаја, припреме и послуживања хране и хотелијерству 2,79, у стручним , научним и техничким дјелатностима 2,94, дјелатностима здравствене заштите и социјалног рада 2,55, грађевинарству 2,42 док је у осталим привредним и друштвеним дјелатностима запослено 7,31 посто укупног броја запослених. Према показатељима индустрија је и даље један од носилаца привредног развоја општине али су значајније учешће у укупној привреди општине у 2014. години , у односу на претходне године остварили пољопривреда, трговина, саобраћај и везе, грађевинарство и финансијско техничке и пословне услуге.
Током 2014. године дервентска предузећа остварила су, према подацима Спољнотрговинске коморе БиХ , обим спољнотрговинске размјене у вриједности од 456.278.000,00 КМ од чега је извоз износио 240.954.000,00 КМ, а увоз 215.324.000,00 КМ. У извозу Регије Дервента је у 2014. години учествовала са 51,72 посто, а у увозу регије са 24,37 посто. Покривеност увоза извозом је износила 111,9о посто.
Општина Дервента је у 2014. години учествовала са 8,59 посто у извозу Републике Српске, а са 4,32 посто у увозу РС. Извоз је највећим дијелом остварен у сљедеће земље:Аустрија, Италија, Њемачка, Мађарска ,Словачка Република, Србија и Турска. Увоз је највећим дијелом остварен из Аустрије, Италије,Њемачке, Србије, Мађарске, Чешке Републике и Хрватске. Висина просјечне мјесечне нето зараде у 2014. години на подручју општине износила је 611,00 КМ.
Према подацима Бироа за запошљавање Дервента на истеку 2014 године активну понуду радне снаге на подручју општине чинила су 2.444 незапослена лица.У структури укупног броја активне понуде радне снаге, незапосленост женског пола је 42,30 посто, а мушкараца 57,70 посто. У старосној структури незапослених лица готово половину (43,20%) чине незапослени животне доби од 30 до 50. Посматрајући квалификациону структуру активне понуде радне снаге највеће учешће од 35,64% имају незапослени квалификовани радници , затим слиједе незапослена лица средње стручне спреме са учешћем од 28,80 %, а потом неквалификовани радници са 24,30% .
Дервента је, и у 2014. години, општина која је имала једну од најмањих стопа незапослености у БиХ гдје је однос радника и пензионера 2,3 : 1.
Од почетка готовинских продаја државног капитала у дервентским предузећима, односно од 1999. године до марта 2015. године, приватизовано је укупно 11 предузећа или 55 % укупног броја дервентских предузећа предвиђених за приватизацију. Приход остварен продајом државног капитала наведених предузећа износи 3.169.880 КМ, а у структури наведеног прихода 35,96 % потиче од приватизације стратешких предузећа, а 64,04 % од приватизације осталих предузећа.
У 2014. години су реализоване бројне активности на унапређењу и развоју пољопривредне дјелатности , нарочито са аспекта руралног развоја.
И даље су приоритетни правци привредног , економског и друштвеног развоја општине Дервента :
-интензивирање развоја прерађивачке индустрије, са акцентом на финализацији производа и услуга,
- ревитализација пољопривреде и села,
- даљи развој малих и средњих предузећа и приватног предузетништва,
- развој туризма,
-реконструкција и модернизација комуналне , саобраћајне и техничке инфраструктуре (систем
водоснабдијевање, пречистач отпадних вода, електроенергетски систем, регионална депонија,
ревитализација и проширење индустријско-пословне зоне, погребна дјелатност, реконструкција саобраћајница, развој друмског саобраћаја и др.)

Општина има потенцијале за убрзанији развој као што су активна понуда радне снаге веома повољне квалификационе структуре, постојећа индустријско-пословна зона , урађена Стратегија руралног развоја општине Дервента за период од 2014.-2020. године и Стратегија развоја општине за период од 2011. до 2016.
 

ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У МЕТАЛСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. "Steel Mehanika, д.о.о. Дервента

2. "Metalprom NB" д.о.о. Дервента

3. Фабрика цијеви "УНИС" а.д. Дервента

4. Металац БМБ, д.о.о. Дервента

5. Метал технологија, д.о.о. Дервента

6. Anton Paar ShapeTec BA д.о.о. Дервента

7. "AS TEHNIK" доо Дервента

8. "TEHPRO CNC Производња" д.о.о.

ПРЕРАЂИВАЧКИ КАПАЦИТЕТИ У ОБУЋАРСКОЈ ИНДУСТРИЈИ

1. "САНИНО" д.о.о., Фабрика обуће Дервента

2. "VENETO SHOES 216" д.о.о. Дервента

3. АМИКА д.о.о. Дервента

ОСТАЛО

1. "MREŽA NETWORK" d.o.o. Дервента

2. "ГАТАРИЋ" д.о.о. Дервента

3. "DIGITAL ELEKTRONIK" д.о.о. Дервента

4. ШТАМПАРИЈА "ИНТЕГРАФ-ДК" д.о.о. Дервента

 

ТРГОВИНА

1. "FRUCTA TRADE" д.о.о. Дервента

2. "NIWEX" д.о.о. Дервента

ГРАЂЕВИНАРСТВО

1. "ЕХТА-Р" ДОО ДЕРВЕНТА

 

: 17496

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације