ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ

e- mail: derv-oup@teol.net


НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА: Новак НОВИЋ

телефон: 053/315-130, факс: 053/315-133  

II спрат канц. брoj 20,
    e-mail: novakn@derventa.ba

НАДЛЕЖНОСТ ОДЈЕЉЕЊА

 У Одјељењу за општу управу извршавају се послови везани за:

- грађанска стања (матичне књиге, књиге држављана, промјена имена и презимена, издавање извода и увјерења из матичних књига и др. послови),

- овјера потписа, преписа и рукописа,

- радне књижице,

- писарницу и архиву,

- персоналне послове,

- вођење бирачких спискова,

- послове информационог система,

- цивилну заштиту,

- послове економата,

-  мјесне заједнице и друге послове.

 

Самостални стручни сарадник за општу управу

 Оливера Ћебеџија,

води управни поступак из области грађанских стања (стицање држављанства БиХ РС и накнадни уписи држављанства БиХ РС у матичне књиге рођених, промјена личног имена или само имена или само презимена, накнадни уписи у матичне књиге, исправке података у матичним књигама и др.)
рој телефона: 053/315-122, I . 18
e- mail: oliverac@derventa.ba

 

Самостални стручни сарадник за информациони систем

мр Будислав Кнежевић,

- инсталирање оперативних система, и њихово одржавање, инсталирање и замјена рачунарске и периферне опреме, програмирање дигиталне телефонске централе, одржавање локалне рачунарске мреже, одржавање комуникационих линкова са дислоцираним службама и трезором, администрирање корисничких апликација, администрирање и одржавање система видео надзора, администрирање и одржавање конференцијског система, техничка и стручна информатичка помоћ корисницима у апликацијама за канцеларијско пословање, допуна новим, и ажурирање постојећег садржаја званичне WEB-странице, инсталација и администрација сервера базе података, израда сигурносних копија датотека које сачињавају базу података, одржавање базе података, одређивање и додјељивање објектних и системских права корисника, учествује у постављању захтјева приликом израде и измјена апликативних рјешења, тестирање нових апликативних рјешења, техничка обрада образаца, дефинисање корисника домена и додјељивање корисничких параметара.
број телефона: 053/315-164,
e- mail: b@derventa.ba

 

Стручни сарадник за послове мјесних заједница, бирачке спискове и персоналне послове

Славица Живковић, број телефона: 053/315-140,  I спрат канцеларија бр. 18

e- mail: slavicaz@derventa.ba

 

У ОДЈЕЉЕЊУ ЗА ОПШТУ УПРАВУ ОРГАНИЗУЈУ СЕ ОДСЈЕЦИ:

 

ОДСЈЕК ЗА ЦИВИЛНУ ЗАШТИТУ

 

e-mail: civilna@derventa.ba

 

Шеф одсјека за цивилну заштиту

Драгољуб Кукић, број телефона: 053/331-440,

e-mail: kukicd@derventa.ba

 

Стручни сарадник за послове цивилне заштите

Ведран Тадић, број телефона: 053/331-440

e-mail: vedrant@derventa.ba

 

Стручни сарадник за административно-техничке послове цивилне заштите

Славица Глувачевић, број телефона: 053/331-440

e-mail: slavicag@derventa.ba

 

 

ОДСЈЕК ТЕРИТОРИЈАЛНА ВАТРОГАСНА ЈЕДИНИЦА ДЕРВЕНТА

Шеф одсјека

Славен Пијетловић, број телефона: 053/333-461,

 

 

ШАЛТЕР САЛА

 

Виши стручни сарадник за рад и радне односе

Нада Шпирић,

- обавља управне послове у вези радног односа издавање радних књижица, поништавање, замјењивање, издавање дупликата радних књижица и друге послове,  број телефона: 053/315-139,

e- mail: nadas@derventa.ba

 

Стручни сарадник за протокол

Младен Поповић, број телефона: 053/315-123,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: mladenp@derventa.ba

 

Стручни сарадник за пријем поднесака

Нада Покрајац, број телефона: 053/315-139,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: nadap@derventa.ba

 

Стручни сарадник за архиву

Аница Сивчевић, број телефона: 053/315-123,  ШАЛТЕР САЛА

e- mail: anicas@derventa.ba

 

Матична служба

У матичној служби у граду матичари врше уписе и промјене уписа у матичне књиге (МКР, МКВ и МКУ) и књиге држављана за подручје града Дервента и насељена мјеста: Доња Бишња, Горња Бишња, Осојци, Тетима, Беглуци, Лужани Босански, Лужани Нови, Поље, Жеравац, Горњи Вишњик, Доњи Вишњик, Буковица Мала, Зеленике, Живинице, матично подручје Бунар за насељена мјеста: Буковица Велика, Брезици, Бунар, Буковац, Велика, Врхови, Горњи Божинци, Градина, Дажница, Кулина, Ковачевци, Модран, Пољари, Станићи, Туњестала и Шушњари.

Матичари издају изводе из матичних књига, увјерења о држављанству и друга увјерења везана за матичне књиге и књиге држављана и врше овјеру потписа, преписа и рукописа.

 

Матичари

Михајло Станојевић - број  телефона: 053/315-134,

e-mail: mihajlos@derventa.ba

 

Горан Петковић - број   телефона: 053/315-134,

e-mail: goranp@derventa.ba

 

У оквиру Одјељења за општу управу формирају се мјесне канцеларије у којима се врши овјера потписа, преписа и рукописа, воде матичне књиге, врше уписи и промјене уписа у матичне књиге (МКР, МКВ и МКУ) и књиге држављана те издају изводи из матичних књига, увјерења о држављанству и друга увјерења везана за матичне књиге и књиге држављана и обављају друге послове из свог дјелокруга.: 22945

Назад
Врх странице
БуџетСкупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације