ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

14.02.2017 07:51:04 [Конкурси и огласи]

О Г Л А С о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем - лицитацијом (прва лицитација)

    Начелник општине Дервента, у складу са чланом  9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12) и члана 2. Одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента у  К.О. Осиња  , а у Службени гласник општине Дервента“ број: 13/16),  објављује :

О Г Л А С
о продаји непокретности у својини општине Дервента
усменим јавним надметањем - лицитацијом
(прва лицитација)

I

1. Предмет продаје је непокретност - земљиште означено као к.ч. 1237/1, њива 7. класе површине 4.627 м2, К.О. Осиња,  уписано у Земљишнокњижни извадак ЗК уложак: 167, у својини општине Дервента, а по почетној продајној цијени  у износу од 19.618,50 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација).                                                                
Лицитација ће се одржати дана  07. марта  2017. године, са почетком у  09,00 часова, у  згради општине Дервента.

III

Поступак лицитације спровешће Комисије за спровођење јавног надметања
(у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

IV

На непокретности које су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје, и која до
06. марта 2017. године, до 15,30 часова, уз попуњену  ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

1. Копију личне карте,
2. Оригинал уплатницу на име уплаћене кауције,
3. Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, а за правна
лица овјерено овлашћење за заступање правног лица,
4. За правна лица, копију рјешења о регистрацији,
5. Копију текућег рачуна.
(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке А.Д. Бања Лука, и то:
- за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.961,85  КМ,

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:
Општина Дервента – Начелник општине „Комисија за спровођење јавног надметања“,
са назнаком - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1. са назнаком К.О  Осиња , Трг ослобођења бр. 3., 74400 Дервента.

VIII

Све информације везано за пријаву на лицитацију и уплату кауције заинтересована лица могу добити у Шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 7. или на телефон број: 053/315-139.

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.      
Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ),а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ).

X

Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор,  који ће у име општине потписати начелник општине.              
      
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су везани за пренос лицитиране непокретности.

XI

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 7 дана од дана лицитације.
Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од 
закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћене кауције.                                                                        
Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције.

XIII

Оглас о лицитацији ће се објавити у „Дервентски лист “, огласној плочи  и интернет страници општине Дервента.

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно-књижни, катастрски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента, сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на телефон 053/315-171, 053/315-172.

Датум:13.02.2017. године
Број: 02-475-21/17
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.Број прегледа: 393

Назад
Врх странице
Буџет


Скупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације