ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

13.02.2017 15:27:43 [Конкурси и огласи]

О Г Л А С о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем - лицитацијом (прва лицитација)

    Начелник општине Дервента, у складу са чланом  9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12 ) и члана 2. Одлуке о продаји непокретности лицитацијом у својини општине Дервента у  К.О. Дервента 1., а у обухвату Регулационог плана „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“ („Службени гласник општине Дервента“ број: 2/17),  објављује :

О Г Л А С
о продаји непокретности у својини општине Дервента
усменим јавним надметањем - лицитацијом
(прва лицитација)

I

1. Предмет продаје је непокретност - грађевинско земљиште, које се налази у обухвату Регулационог плана „ ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА“, и то:
      а) грађевинско земљиште означено као к.ч. 115/49, њива 3. класе површине
9.271 м2,К.О.Дервента 1., ЗК уложак: 266, по тржишној цијени од 8,20 КМ/м2, односно по почетној продајној цијени у износу од 76.022,20 КМ,
      б) грађевинско земљиште означено као к.ч. 115/50, њива 3. класе површине
13.110 м2 и њива 4. класе површине 3.049 м2, К.О. Дервента 1., ЗК уложак: 266, по тржишној цијени од 8,20 КМ/м2, односно по почетној продајној цијени у износу од 132.503,80 КМ
      ц) грађевинско земљиште означено као к.ч. 115/51, њива 3. класе површине 5.178
м2 и њива 4. класе површине 8.415 м2, К.О. Дервента 1., ЗК уложак: 266, по тржишној цијени од 8,20 КМ/м2, односно по почетној продајној цијени од 111.462,60 КМ, и
      д) грађевинско земљиште означено као к.ч. 115/52, њива 4. класе површине
17.849 м2,К.О.Дервента 1.,ЗК уложак: 266, по тржишној цијени од 8,20 КМ/м2, односно по почетној продајној цијени од 146.361,80 КМ.

II

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација).                                                                
Лицитација ће се одржати дана  07. марта  2017. године, са почетком у  12,00 часова, у  згради општине Дервента.

III

Поступак лицитације спровешће Комисије за спровођење јавног надметања
(у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

IV

На непокретности које су предмет лицитације нису укњижени терети.

V

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје, и која до
06. марта 2017. године, до 15,30 часова, уз попуњену  ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:

1. Копију личне карте,
2. Оригинал уплатницу на име уплаћене кауције,
3.  Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, а за правна
лица овјерено овлашћење за заступање правног лица,
4.  За правна лица, копију рјешења о регистрацији,
5.  Копију текућег рачуна.
(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VI

Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке А.Д. Бања Лука, и то:
          -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., подтачка а) у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 7.602,22 КМ,
          -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., подтачка б) у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 13.250,38 КМ,
          -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., подтачка ц) у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 11.146,26 КМ.
          -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., подтачка д) у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 14.636,18  КМ.

VII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:
Општина Дервента – Начелник општине „Комисија за спровођење јавног надметања“,
са назнаком - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком 1., са подтачком а),б),ц) или д),  Трг ослобођења бр. 3., 74400 Дервента.

VIII

Све информације везано за пријаву на лицитацију и уплату кауције заинтересована лица могу добити у Шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 7. или на телефон број: 053/315-139.

IX

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.      
Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ),а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ).
Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор, који ће у име општине потписати начелник општине .              
Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су везани за пренос лицитиране непокретности.

XI

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у року од 7 дана од дана лицитације.
Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

XII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од 
закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћене кауције.                                                                        
Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције. 

XIII

Оглас о лицитацији ће се објавити у „ГЛАС СРПСКЕ “, огласној плочи и интернет страници општине Дервента.  

XIV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно-књижни, катастрски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента, сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на телефон 053/315-171, 053/315-172.

Број: 02-475-20/ 17                                                               
Датум:10.02.2017. године                                                              
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић, с.р.Број прегледа: 356

Назад
Врх странице
Буџет


Скупштински материјалЈавне расправеЛинкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације