ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

08.01.2018 13:50:10 [Конкурси и огласи]

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава гранта организацијама и удружењима из области борачко- инвалидске заштите општине Дервента

    На  основу  члана 8. став 3. и  4. Одлуке  о извршењу буџета  општине  Дервента за  2018 годину (,,Службени гласник општине Дервента“, број 17/17), члана  9. став 6. Правилника о критеријумима  и поступку  за додјелу средстава гранта организацијама и удружењима из  области борачко- инвалидске  заштите општине Дервента (,,Службени гласник општине Дервента“, број 18 /17,у даљем тексту Правилник) Начелник  општине Дервента објављује


ЈАВНИ  ПОЗИВ
за  додјелу  средстава  гранта  организацијама  и удружењима   
из  области  борачко- инвалидске  заштите  општине Дервента 


I - Ко може бити  учесник јавног позива
Право  учествовања на јавном позиву  имају  организације и удружења   из  области  борачко –инвалидске  заштите која  имају  сједиште  на подручју општине Дервента.
 
II - Услови под  којима може бити  поднесена пријава за додјелу средстава
Пријаву  за  додјелу средстава  подносе  организације  и удружења  из  области  борачко –инвалидске  заштите са  подручја општине Дервента а која теже  реализацији  одређених  циљева:
- Бољи  статус породица погинулих бораца ,заробљеника, ратних војних инвалида и бораца ;
- Унапређење материјалног  положаја и социјалне сигурности борачких категорија;
- Помоћ у остваривању Законом и другим одлукама дефинисаних права;
- Његовање  традиције одбрамбено –отаџбинских  ратова;   
- Очување лика српског  борца  и традиције српског народа;
- Сарадња  са  институцијама и партнерским организацијама,
- Реализација активности које  доприносе бољем стању појединца ,породице и  заједнице.
III – Критеријуми за одабир програма
Критеријуми који ће се користити приликом  израде годишњег Програма додјеле средстава за суфинансирање активности борачких организација и удружења су следећи:
-  Резултати који се очекују реализацијом  активности ( 0 – 10 бодова) ,
-  Значај активности за категорије лица који  су обухваћени ( 0 – 10 бодова),
-  Број корисника који ће бити обухваћени реализацијом активности  ( 0 – 8 бодова),
-  Доказ о реализацији  активности из претходног периода ( 0 – 8 бодова),
-  Доказ да су предложени трошкови неопходни за реализацију активности ( 0 – 6 бодова)
Годишњи  програм рада организација и удуржења који има 20 и више бодова улази  у  програм суфинансирања.

IV-   Рок  за подношење пријаве
Јавни  позив  траје 15 (петнаест) дана од  дана објаве  на интернет страници  општине  Деревнта. Образац  за пријаву може  се  преузети уз  Јавни позив у електронском облику на интернет  страници  општине Дервента.
Пријаве  за додјелу средстава  гранта биће одбачене ако:
- Нису  достављене  у року ;
- Није  достављена потпуна документација тражена јавним позивом  ;
- Није оправдан утрошак средстава за раније одобрене пројекте;
- Пријавни образац није  правилно попуњен , 
- Недостају кључне информације о планираним пројектима.

V - Потребна  документација 
Организације  и удружења попуњавају  пријавни образац (који је саставни дио овог Јавног позива) који могу  преузети  на интернет  страници  општине Дервента.   
Пријавни образац  садржи следеће податке:
-  Опште податке ( пун назив удружења, сједиште, мјесто, број  телефона  и остали подаци) ; 
-  Годишњи програм рада удружења и организација из области борачко – инвалидске заштите; 
-  План финансијске  конструкције  за  2018 годину , 
-  Број запослених или ангажованих по разним другим основама.

Поред  пријавног  образца ( Годишњи  програм  рада ) прилаже се и следећа  документација:
- Рјешење  о регистрацији ( копија) ;  
- Копија  статута  удружења;
-  (ЈИБ) потврда о пореској регистрацији  (копија)  ;
- Уговор  са банком о отварању трансакционог  рачуна ; 
- Оригинал увјерења надлежног органа о измиреним обавезама за запослене(уколико их има);
-  Детаљно образложење буџета са освртом на планиране  приходе и структуру  расхода ,
-  Извјештај  о намјенском трошењу  средстава гранта додијељених из буџета општине  у  претходној години  (уколико их је било) са комплетном документацијом.

VI  - Адреса  на коју се подносе  захтјеви
 
Захтјеви са потребном документацијом могу се достављати лично  или путем поште на адресу: Општина Дервента ,Трг  ослобођења број 3.,74400 Дервента, са назнаком: ,,Јавни  позив за додјелу   средстава  гранта  организацијама и удружењима  из области борачко – инвалидске заштите “.
Све  додатне  информације  могу се  добити  у Одјељењу  за привреду и друштвене дјелатности општине Дервента, Одсјек  за борачко – инвалидску заштиту ( канцеларија број 4) или  на  број  телефона : 053/ 315-180

Програм рада
Извјештај

Број:  02-40-13 / 18
Датум: 8. Јануар  2018.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад  СимићБрој прегледа: 296

Назад
Врх странице
Избори 2018


Буџет


Скупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације