ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

04.12.2017 10:22:12 [Конкурси и огласи]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинску управу Дервента

    На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)   Начелник општине Дервента , расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинску управу  Дервента

I -  У Општинску  управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника :
1. У Одјељење за инспекцијске послове :
- Општински урбанистичко-грађевински инспектор  ......1 извршилац
2. У  Одјељење за стамбено-комуналне послове :
- Самостални стручни сарадник за управно-правне послове и евиденцију стамбених и пословних просторија у власништву општине .......1 извршилац
3. У Одјељење за просторно уређење :
- Самостални стручни сарадник за послове  обнове и изградње  ....1 извршилац
 
II - ОПИС ПОСЛОВА
Опис послова које обавља Општински урбанистичко-грађевински инспектор : обавља инспекцијски надзор у погледу придржавања прописа који се односе на планирање и уређење простора, грађење и грађевинарство, грађевинске материјале и у другим управним подручјима када је то одређено посебним прописом ,обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења  Категорија радног мјеста: Четврта категорија Звање службеника: Не разврстава се
-Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за  управно-правне послове и евиденцију  стамбених и пословних просторија у власништву општине :прати прописе и обавља управно-правне и друге послове из надлежности Одјељења, припрема извјештаје и друге информације из надлежности Одјељења,, води евиденцију стамбених и пословних просторија које су у власништву општине, припрема уговоре о закупу станова и пословних просторија које су у власништву општине и прати извршавање уговорних обавеза, обавља административне и стручне послове из стамбене-комуналне области, учествује у изради прописа из надлежности Одјељења, пружа правну помоћ странкама у складу са законом и другим прописима, обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења .  Категорија радног мјеста: Пета категорија. Звање службеника: Друго  звање
-опис послова које обавља самостални стручни сарадник за послове обнове и изградње: остварује сарадњу са хуманитарним и другим међународним организацијама у циљу реализације пројеката развоја Општине, проблематике избјеглог и расељеног становништва, учествује у провођењу пројеката и прикупљања и извршавања уговорених радова непосредно ради на благовременом прибављању потребне документације за извођење грађевинских радова, усмјерава и контролише рад, односно извршавање планираних послова на изградњи, обнови и реконструкцији стамбених објеката избјеглог и расељеног становништва ,води евиденцију и припрема извјештаје и информације по објектима обнове и изградње, обавља административно техничке послове у области обнове и изградње за избјегла и расељена лица, врши геодетске послове преношења урбанистичких и регулационих планова и урбанистичких пројеката и других пројектованих површина на терену, те уношење насталих измјена у катастарске планове, обавља и друге послове по налогу начелника општине, Категорија радног мјеста: Пета  категорија, Звање службеника:  треће звање,  
III- ОПШТИ УСЛОВИ:
1. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине
2. да је старији од 18 година ,
3. да има општу здравствену способност ,
4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи
5. да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса
6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки  I - 1.
Поред општих услова прописаних законом, посебни услови су:дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани просторни планер или дипломирани инжењер архитектуре, ВСС односно први циклус одговарајућег студија који се вреднује са најмање 240 ЕЦТС бодова или први и други циклус који се у збиру вреднују са најмање 300 ЕЦТС бодова, или интегрисани студиј који се вреднује са најмање 300 ЕЦТС бодова,  Потребно радно искуство:  3 (три ) године радног искуства у одговарајућем смјеру и степену стручне спреме, положен стручни испит за рад у општинској управи и познавање рада на рачунару
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 2. Поред општих услова прописаних законом,  ВСС, правни или први циклус правних студија са најмање 240 ЕЦТС бодова.  Потребно радно искуство:, најмање 2 ( двије ) године радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи.
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки I - 3.
ВСС, дипломирани инжењер геодезије или први циклус студија  са најмање  240 ЕЦТС бодова или еквивалент. Потребно радно искуство: најмање 1 година радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи,
V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:
1. диплома о завршеној стручној спреми ( кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи , у складу са одредбама прописа из области високог образовања)
2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи , односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .
3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство ),
4. доказ о познавању рада на рачунару ( увјерење или диплома или друга исправа која потврђује познавање или знање рада на рачунару ).
5. исправе или изјаве у писаној формои да испуњава и друге услове утврђене законом , другим прописима или Правилником
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине , а изјава да кандидат: 
а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,
б)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в)  није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г)   не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.
Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву у којој наводи позиције за које се пријављује , са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса
Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених расних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије , дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:
а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан ИX став 1. Устава БиХ ,
б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
као и увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.
VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу , који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници Општине Дервента Пријавни образац
Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене , уз обавезан својеручни потпис.
Неблаговремене, непотпуне, недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија) или путем поште на адресу : ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ , ул Трг ослобођења бб Дервента , са назнаком Конкурсна комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста  службеника у Општинској  управи Дервента.
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Гласу Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“
Ако Конкурс не буде објављен истовремено , рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања
 Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу и на званичној интернет страници општине Дервента , али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.
Контакт особа: Нада Ђурић , тел. број 053/315-107

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ
Милорад Симић

 

 Број прегледа: 396

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације