ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

13.11.2017 09:10:22 [Конкурси и огласи]

О Г Л А С о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем - лицитацијом (прва лицитација)

    Начелник општине Дервента, у складу са чланом  9. Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12), а на основу  члана 1. и 2. Одлуке о продаји непокретности у својини општине Дервента, путем лицитације („Службени гласник општине Дервента“ број: 15/17),  објављује

О Г Л А С
о продаји непокретности у својини општине Дервента усменим јавним надметањем - лицитацијом (прва лицитација)

I

Предмет продаје је непокретност – градско грађевинско земљиште, које се налази у обухвату Регулационог плана „ДЕРВЕНТА-СЈЕВЕР-ЛУГ“, и то:

      1. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/152, ливада 3. класе површине 872 м2, К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 9.897,20 КМ, 
      2. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/153, ливада 3. класе површине 709 м2, К.О. Дервента 2., по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 7.586,30 КМ,    
        3. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/154, ливада 3. класе површине 709 м2, К.О. Дервента 2., по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 7.586,30 КМ,       
        4. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/155, ливада 3. класе површине 1.027 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 11.656,45 КМ,         
       5. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/172, ливада 3. класе површине 795 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 9.023,25 КМ,          
       6. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/175, ливада 3. класе површине 573 м2, К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 6.131,10 КМ,   
       7. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/191, ливада 3. класе површине 780 м2, К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 8.346,00 КМ,  
       8. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/192, ливада 3. класе површине 589 м2, К.О. Дервента 2., по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 5.507,15 КМ, 
       9. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/193, ливада 3. класе површине 521 м2, К.О. Дервента 2.,по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 4.871,35 КМ, 
      10. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/174, ливада 3. класе површине 630 м2, К.О. Дервента 2., по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 6.741,00 КМ,   
      11. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/173, ливада 3. класе површине 860 м2, К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  9.761,00 КМ,  
      12. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/195, ливада 3. класе површине 620 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  6.634,00 КМ,      
      13. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/196, ливада 3. класе површине 526 м2, К.О. Дервента 2 по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  5.628,20 КМ,       
      14.  Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/194, ливада 3. класе површине 1.367 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  16.404,00 КМ,       
      15. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/112, ливада 3. класе површине 1.018 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  9.518,30 КМ,      
      16. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/113, ливада 3. класе површине 1.398 м2, К.О. Дервента 2.по почетној продајној цијени за парцелу у износу од  14.958,60 КМ, 
      17. Грађевинску парцелу означену као  к.ч.351/116, ливада 3. класе површине 1.690 м2, К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за парцелу у износу од 19.181,50 КМ.

II

Предмет продаје је непокретност - грађевинско земљиште, које се налази у обухвату Регулационог плана „ КОМУНАЛНО –СЕРВИСНИ ЦЕНТАР“, и то:

      1. Грађевинску парцелу  укупне површине 5445 м2, која се сатоји од  к.ч.115/63, њива 5. класе површине 4938 м2, њива 6. класе површине 327 и к.ч. 115/85, њива 6. класе, површине 180 м2, све уписано у  К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за грађевинку парцелу у износу од 43.832,25 КМ, 
      2. Грађевинску парцелу укупне површине 4794 м2, која се сатоји од к.ч.115/29, њива 5. класе површине 3864 м2, њива 6. класе површине 581 м2 и к.ч. 115/84, њива 6. класе, површине 349 м2, све уписано у  К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за грађевинку парцелу у износу од 38.591,70КМ, 
      3. Грађевинску парцелу укупне површине 4496 м2, која се сатоји од к.ч.115/64, њива 5. класе површине 3581 м2, њива 6. класе површине 590 м2 и к.ч. 115/83, њива 6. класе површине 325 м2, све уписано у  К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за грађевинку парцелу у износу од 36.192,80 КМ, 
       4. Грађевинску парцелу укупне површине 4252 м2, која се сатоји од     к.ч.115/55, њива 5. класе површине 3360 м2, њива 6. класе површине 590 м2 и к.ч. 115/82,њива 6. класе,  површине 302 м2, све уписано у  К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за грађевинку парцелу у износу од 34.228,60КМ, 
      5. Грађевинску парцелу укупне површине 4308 м2, која се сатоји од к.ч.115/56, њива 5. класе површине 3375 м2, њива 6. класе површине 631м2 и к.ч. 115/81, њива 6. класе  површине 302 м2, све уписано у  К.О. Дервента 2. по почетној продајној цијени за грађевинку парцелу у износу од 34.679,40 КМ.

III

Продаја непокретности извршиће се усменим јавним надметањем-лицитацијом
(у даљем тексту: лицитација).                                                                
Лицитација ће се одржати  07. децембра 2017. године, са почетком у 12,00 часова, у  згради општине Дервента.

IV

Поступак лицитације спровешће Комисије за спровођење јавног надметања
(у даљем тексту: Комисија), а у складу са одредбама Правилника о поступку јавног конкурса за располагање непокретностима у својини Републике Српске и јединица локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број: 20/12).

V

 На непокретности које су предмет лицитације нису укњижени терети.

VI

Право учешћа на лицитацији имају сва заинтересована физичка и правна лица која по закону могу стећи право својине на непокретности која је предмет продаје, и која
до 04. децембра 2017. године, до 15,30 часова, уз попуњену  ПРИЈАВУ, доставе сљедеће:
1. Копију личне карте,
2. Доказ да је извршена уплата кауције односно да су новчана средства физичког
или правног лица које се пријављује на лицитацију , уплаћена на рачун примаоца ( буџет општине Дервента) до 04. децембра 2017. год. до 15,30 часова
- за правна лица доставити извод из банке да су са рачуна тог правног лица новчана средства уплаћена на рачун буџета општине Дервента,
- за физичка лица доставити уплатницу са овјером банке „ ПЛАЋЕНО“.
3.  Овјерену писмену пуномоћ уколико понуђач има пуномоћника, а за правна
лица овјерено овлашћење за заступање правног лица,
4.  За правна лица, копију рјешења о регистрацији,
5.  Копију текућег рачуна.
(Докази под тачком 3. могу се доставити пред почетак лицитације).

VII

   Уплата кауције се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број: 555-008-00252003-23, отворен код  Нове банке А.Д. Бања Лука, и то:

    - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 1., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 2., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 3., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 4., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.165,64  КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком  I подтачка 5., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 6., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I  подтачка 7., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I  подтачка 8., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00  КМ,
    - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I  подтачка 9., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 10., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,0 КМ,      
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 11., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I., подтачка 12., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00  КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I  подтачка 13., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 14., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.640,40 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком  I подтачка 15., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 1.000,00 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I подтачка 16., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.495,86  КМ,
   -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I  подтачка 17., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 1.918,15  КМ,
    - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком II  подтачка 1., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 4.383,22 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком II подтачка 2., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 3.859,17 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком II  подтачка 3., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 3.619,28 КМ,
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком II подтачка 4., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност,а која износи 3.422,86 КМ, и
    -за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком II подтачка 5., у износу од 10% од почетне продајне цијене за непокретност, а која износи 3.467,94  КМ.

VIII

Пријаве са доказом о извршеној уплати кауције доставити на адресу:
Општина Дервента – Начелник општине „Комисија за спровођење јавног надметања“,
са назнаком - за продају непокретности која је предмет лицитације под тачком I., или тачком  II., навести  подтачке , Трг ослобођења бр. 3., 74400 Дервента.

IX

Све информације везано за пријаву на лицитацију и уплату кауције заинтересована лица могу добити у Шалтер сали општине Дервента, на шалтеру број 5. или на телефон број: 053/315-123. 

X

Прва лицитација може се одржати само ако за сваку непокретност која је предмет ове лицитације учествује најмање два учесника.      
Код утврђивања броја учесника лицитације утврдиће се која лица учествују у своје име (доказ лична карта или други идентификациони документ),а која као пуномоћници, односно законски заступници (пуномоћници и законски заступници дужни су приложити потписано овлашћење, личну карту или други идентификациони документ).

XI

Са купцем чија је понуда најповољнија, након прибављеног мишљења Правобранилаштва Републике Српске, закључиће се писмени купопродајни уговор. Купац поред излицитиране цијене, сноси трошкове који су везани за пренос лицитиране непокретности, нотарска обрада уговора.

XII

Коначну  купопродајну цијену купљене непокретности, купац је дужан уплатити у
року од 7 дана од дана лицитације.
Предаја купцу у посјед купљене непокретности извршиће се у року од 7 дана од дана нотарске обраде уговора.

XIII

Учесник  лицитације који је стекао услове за закључење уговора, а одустане од 
закључења купопродајног уговора, губи право на повраћај уплаћене кауције.                                                                        
Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције.

XIV

Оглас о лицитацији ће се објавити у „ГЛАС СРПСКЕ“, огласној плочи и интернет страници општине Дервента.  

XV

О времену и начину разгледања непокретности и увид у документацију о непокретности која је предмет продаје (земљишно-књижни, катастрски и други подаци), као и друге информације заинтересована лица могу добити у Одјељењу за просторно уређење општине Дервента, сваким радним даном у периоду од 8 до 14 часова, или на телефон 053/315-171, 053/315-172.

Број: 02-475-161 /17
Датум: 08.11.2017. год.  
                                                                                    
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Милорад Симић              Број прегледа: 199

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације