ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

06.11.2017 10:23:25 [Конкурси и огласи]

ПОНОВНА ЈАВНА ЛИЦИТАЦИЈА за издавање у закуп пословног простора у згради „Дом Агићи“ у насељу Луг

    На основу члана 2. став 1. Одлуке о издавању у закуп  пословних простора у згради „Дом Агићи“ у насељу Луг  путем јавног оглашавања („Сл. гласник општине Дервента“, број: 5/17) и члана 6. Правилника о поступку јавног надметања за продају непокретности у друштвеној својини („Службени лист СР БиХ“, број: 28/79), Начелник општине Дервента објављује

ПОНОВНУ ЈАВНУ  ЛИЦИТАЦИЈУ
за издавање у закуп  пословног простора
у згради „Дом Агићи“  у насељу Луг

I

Општина Дервента даје у закуп, путем поновљеног  јавног оглашавања, пословни простор, површине 46,40 м2, у приземљу зграде изграђена  на к.ч. 104/1, уписана у Лист непокретности број 1078, у  КО Дервентски луг.
  

II

Поступак Јавне лицитације ће се вршити прибављањем писмених понуда.
Давање у закуп пословног простора путем прибављања писмених понуда може се извршити  само ако су  достављене најмање двије писмене понуде.

III

Почетна цијена мјесечне закупнине пословног простора  износи 3,00 КМ по једном квадратном метру, са урачунатим  ПДВ-ом.

IV

Право учешћа на лицитацији имају правна и физичка лица која уз понуду доставе доказ о положеној кауцији која износи 10% од почетне  мјесечне  закупнине  пословног простора и копију текућег рачуна.
Уплата кауције  се врши на Јединствени рачун трезора општине Дервента, број 5550080025200323, отворен код Нове банке А.Д. Бања Лука.

V

Рок за достављање  понуда   је до 20.11.2017. године до 12 часова.
Понуде доставити  у затвореној коверти  путем поште или у шалтер салу Општине, на адресу: Општина Дервента – Начелник општине,  Комисија за спровођење поступка Јавне лицитације за додјелу у закуп пословног простора у згради „Дом Агићи“ у насељу Луг,  ул. Трг ослобођења бб, са јасном назнаком: ПОНУДА ЗА ЗАКУП  ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЗГРАДИ ДОМ „АГИЋИ“  У НАСЕЉУ ЛУГ – НЕ ОТВАРАЈ.

VI

Јавно отварање благовремено приспјелих понуда обавиће Комисија 20.11.2017. године у 12,30 часова у Конференцијској сали Административне службе општине Дервента.
Понуде које стигну након овог рока  сматраће се неблаговременим и неће се разматрати.
Одлуку о избору најповољнијег понуђача донијеће Комисија у року од 7 дана од отварања понуда, након чега ће у писменој форми обавјестити све учеснике.

VII

Са најповољнијим понуђачем  Начелник општине ће закључити уговор о закупу пословног простора на период од двије године.
 Уговором о закупу пословног простора регулисаће се уговорни односи између уговарача.

VIII

Учесник лицитације који је стекао услове за закључење уговора о закупу пословног простора а одустане од закључења уговора, губи право на повраћај кауције.
Учесник лицитације који не стекне услове за закључење уговора има право на повраћај уплаћене кауције.

IX

Оглас о Јавној лицитацији ће се објавити у „Дервентском листу“, на интернет страници Општине Дервента и на огласној табли Општине.

X

Ближе информације заинтересована правна и физичка лица могу добити у Одјељењу за стамбено-комуналне послове сваким радним даном од 7,30 до 15,30 часова,  или на телефоне  број: 053/ 315-142 и 053/ 315-148.

Број: 02-374-51
Датум: 26.10. 2017. године

НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ
Милорад  СимићБрој прегледа: 150

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације