ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

04.10.2017 11:26:34 [Конкурси и огласи]

Обавијест

ОБАВИЈЕСТ

Услуге фотографисања свадби, матура, рођендана и сличних догађаја у угоститељским објектима може се обављати у комерцијалне сврхе или за личне потребе.

Уколико се предметна дјелатност обавља у комерцијалне сврхе, обавезна је њена регистрација у форми привредног друштва или предузетника, као једине двије привредне форме у Републици Српској, чије је пословање усмјерено ка стицању добити. За обављање фотографске дјелатности, тј. за регистрацију ове дјелатности потребно је испунити опште услове дефинисане Законом о привредним друштвима („Службени гласник Републике Српске“, број 127/08, 58/09, 100/11 и 67/13) и Законом о регистрацији пословних субјеката у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 67/13 и 15/16) за пословање у форми привредног друштва, односно услове прописане Законом о занатско-предузетничкој дјелатности („Службени гласник Републике Српске“, број 117/11, 121/12, 67/13 и 44/16), ако се послује у форми предузетника.

Фотографисање за личне потребе подразумијева да лице самостално врши ову услугу за себе или своју породицу или да ангажује лице без накнаде, за њега или његову породицу, да обави ову услугу.

Слиједом изнесеног, а имајући у виду опште познату чињеницу да се на свадбама, матурама и сличним догађајима плаћају фотографије, јасно је да у правилу услуге фотографисања на овим догађајима могу обављати искључиво предузетници или привредна друштва, који су код надлежног регистарског органа, а према Уредби о класификацији дјелатности Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број 8/14), регистровани за разред дјелатности 74.20 Фотографске дјелатности.

С тим у вези, важно је навести да је чланом 29. тачка а) Закона о занатско-предузетничкој дјелатности прописана обавеза за предузетника да током обављања дјелатности посједује рјешење о регистрацији. Са друге стране, код привредних друштава, из праксе је познато да током обављања послова изван сједишта или на отвореном простору, запослени у привредним друштвима имају обиљежја на одијелима или акредитације свог привредног друштва.

Приликом инспекцијског надзора, на догађајима који обухватају ангажовање фотографа, надлежни инспектор ће тражити на увид рјешење о регистрацији предузетника, јер већина фотографа послује у форми предузетника.
Када лице, које пружа услуге фотографисања није регистровано као предузетник, у овој ситуацији, поменуто лице нелегално обавља дјелатност и чини прекршај одредбе члана 19а. Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, што подлијеже санкцији из члана 55. став 4. тачка б) истог закона.
Када је лице, које пружа услуге фотографисања, регистровано као предузетник, али код себе не посједује рјешење о регистрацији, у овој ситуацији, наведено лице чини прекршај члана 29. тачка а) Закона о занатско-предузетничкој дјелатности, што подлијеже санкцији из члана 56. став 1. тачка ђ) истог закона.

У случају да фотографисање обавља привредно друштво, надлежни инспектор ће провјерити податке у вези са регистрацијом привредног друштва, у смислу да ли је контролисано привредно друштво уписано у регистар надлежног суда и да ли је регистровано за дјелатност коју обавља. Такође, надлежни инспектор ће провјерити да ли је лице које непосредно врши услугу фотографисања запослено у привредном друштву, чије обиљежје има на одијелу или чију акредитацију носи. Уколико једна од наведених околности нису уредне, инспектор је овлашћен да предузме мјере и радње у складу са Законом о инспекцијама у Републици Српској („Службени гласник Републике Српске“, број 74/10, 109/12, 117/12 и 44/16).

У случају да се анализом свих прикупљених података утврди да контолисано лице не обавља фотографисање за личне потребе, него у комерцијалне сврхе, ово поступање фотографа је у супротности са Законом о занатско-предузетничкој дјелатности, јер није претходно регистрован у форми предузетника или нема основано привредно друштво, те је стога инспектор овлашћен да предузме мјере и радње у складу са Законом о инспекцијама у Републици Српској.

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕБрој прегледа: 225

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације