ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

13.09.2017 11:58:07 [Конкурси и огласи]

ЈАВНИ КОНКУРС за именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности у Општинску управу Дервента

    На основу члана  77. и 78.  Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“; број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) Начелник општине Дервента расписује

ЈАВНИ  КОНКУРС
за именовање начелника Одјељења  за привреду и друштвене дјелатности у Општинску  управу  Дервента

I   Начелник општине Дервента расписује  Јавни конкурс за именовање начелника Одјељења у  Општинској  управи Дервнета и то:
1. Начелник  Одјељења за привреду и друштвене дјелатности ............ 1 извршилац 

II Опис послова  
Начелник Одјељења руководи радом Одјељења ,  одговара за рад Одјељења и представља Одјељење у границама овлашћења, организује рад Одјељења према дјелокругу утврђеним Одлуком о оснивању Општинске управе и одговоран је за извршавање послова у оквиру Општинске управе сарађује са другим Одјељењима у циљу извршавања послова и задатака из свог дјелокруга, израђује планове, програме извјештаје везано за рад Одјељења, одговоран је за законито, стручно , благовремено, рационално и ефикасно обављање послова из надлежности Одјељења , одговоран је за припрему и обраду материјала који се предлажу Скупштини општине и Начелнику општине, одговоран је за извршење одлука и закључака Скупштине општине и Начелника општине које се односе на рад Одјељења,даје оцјену запослених у Одјељењу у складу са прописима , за извршавање послова из дјелокруга Одјељења доноси рјешења, закључке и друге акте у оквиру датог овлашћења ,м  обавља и друге послове које му повјери Начелник општине. Начелник Одјељења за свој рад одговара Начелнику општине . 

III  Мандат
       Начелника Одјељења на приједлог Начелника општине именује Скупштина општине на вријеме трајања мандата  сазива Скупштине општине који га је изабрао.
Начелник Одјељења има статус општинског службеника.
Категорија радног мјеста: прва

IV  Општи услови за кандидате:
- да је држављанин Републике Српске односно БиХ
- да је старији од 18 година
- да има општу здравствену способност
- да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе
- да није отпуштен из органа управе као резултата дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса
- да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи у складу са чланом 44. и 45 . Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.
 
V Посебни услови :
- да има завршен четворогодишњи студиј ВСС, правни факултет , економски факултет или технички факултет  или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент ,  најмање три ( 3 ) године радног искуства у траженом степену образовања  и  положен стручни испит за рад у општинској управи .

VI -  Потребна документа :
1. Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине , а изјава да кандидат:
- није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе  ,
-  није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања конкурса.
- није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се   повинује пред Трибуналом  – члан ИX тач.. 1 Устава БиХ,
-  није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у општинској управи , у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.

2.Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:
1. биографију о кретању у служби
2. диплома о завршеној стручној спреми,(кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи , у складу са одредбама прописа из области високог образовања).
3. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи , односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .
4. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство ),
5. исправе или изјаве у писаној формои да испуњава и друге услове утврђене законом , другим прописима или Правилником
Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених расних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије , дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:
а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан ИX став 1. Устава БиХ ,
б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
као и увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

VII – Рок за подношење пријаве
Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу , који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници Општине Дервента www.дервента.ба (Пријава на јавни конкурс)
Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.
Неблаговремене , непотпуне, недопуштене и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија ) или путем поште на адресу : ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, ул Трг ослобођења бб  Дервента , са назнаком „Пријава на Јавни конкурс за именовање начелника Одјељења за привреду и друштвене дјелатности. “
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Глас Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“.
Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања
Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу и на званичној интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на Јавни конкурс.
Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107

Број   02-120-86
Датум: 12. септембра 2017. године.
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ
Милорад СимићБрој прегледа: 302

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације