ЗВАНИЧНА ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Конкурси и огласи

СпортВријеме

13.09.2017 11:36:54 [Конкурси и огласи]

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинску управу Дервента

    На основу члана 77. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 7. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској односно општинској управи ( „Службени гласник Републике Српске“, број 42/17)   Начелник општине Дервента, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за попуњавање упражњених радних мјеста службеника у Општинску управу  Дервента

I -  У Општинску  управу Дервента прима се у радни однос на неодређено вријеме у статусу службеника :
1. У Стручну службу Начелника општине:
- Самостални стручни сарадник за стратешко планирање ......... 1 извршилац
2. У Одјељењу за општу управу:
- Стручни сарадник за административне  послове Скупштине општине и послове кабинета предсједника Скупштине општине ......................... 1 извршилац
3. У Одјељењу за стамбено-комуналне послове:
- Самостални стручни сарадник за комуналне послове , уређење грађевинског земљишта и путеве ...........................................................1 извршилац
- Стручни сарадник за комуналне послове и путеве.................1 извршилац
4. У Одјељењу за просторно уређење:
- Стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове ...........1 извршилац 
5. У  Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности – Одсјек  за борачко-инвалидску заштиту:
- Шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту ......................1 извршилац 

II - ОПИС ПОСЛОВА
-Опис послова које обавља самостални стручни сарадник за стратешко планирање: прати израду пројектно-техничке документације и реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне радова за процјене инвестиција и пројеката модернизације инфраструктурних објеката, врши стручни надзор на  реализацији пројеката, учествује у припреми и изради пројеката и програма од општег интереса из стручне области ради кандидовања истих према средствима из републичких и међународних фондова,прати конкурсе и доступност фондова међународних донатора, учествује у припреми и кандидатури међународних и развојних пројеката на пољу изградње и модернизације инфраструктурних објеката, учествује у раду стручних комисија,обавља и друге послове по налогу Начелника општине. Статус и категорија радног мјеста службеника: пета категорија, треће звање 
-Опис послова које обавља стручни сарадник за администаратративне послове Скупштине општине и послове кабинета предсједника Скупштине општине
- обавља административне и техничке послове за предсједника, потпредсједника и секретара Скупштине општине, припрема и разврстава пошту лицима из претходне алинеје и стара се о њеној реализацији,води евиденцију грађана и службених посјета предсједнику Скупштине општине, води роковник обавеза предсједника Скупштине општине у вези са обављањем његове функције, води записник на сједницама Скупштине општине, Колегијума Скупштине, и радних тијела Скупштине општине и припрема их за усвајање, припрема, комплетира и отпрема материјале за сједнице Скупштине општине,отпрема препис оригинала општих и појединачних аката које је донијела Скупштина општине надлежним органима и појединцима, одлаже и чува  оригинале општих и појединачних аката Скупштине општине ,  одлаже и чува  комплет материјале са сједница Скупштине општине ,  учествује у организацији и припреми свечаних сједница и других свечаних прилика Скупштине општине и предсједника Скупштине општине,обавља и друге послове које одреди предсједник, потпредсједник и секретар Скупштине општине. Статус и категорија радног мјеста службеника: седма категорија , треће звање
-опис послова које обавља самостални стручни сарадник за комуналне послове, уређење грађевинског земљишта и путеве: прати комуналне дјелатности индивидуалне и заједничке комуналне потрошње припрема програме одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, потребна средства мјере за спровођење тих програма,
израђује програм уређења градског грађевинског земљишта за стамбену,привредну и другу врсту изградње, његовог опремања комуналним грађевинама и инсталацијама за заједничко и појединачно коришћење,предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација, извјештаја и програма из комуналне области, те из области уређења грађевинског земљишта и локалних путева, прати израду пројектно-техничке документације и реализацију исте, израђује предмјере и предрачуне радова за процјене инвестиција и пројеката модернизације комуналних објеката, уређаја и локалних путева, врши стручни надзор и координацију у име општине над извођењем грађевинских радова и реализацији пројеката,прати прописе и обавља управно-правне и друге послове везане за област саобраћаја,учествује у изради рјешења о утврђивању ренте и накнади за трошкове уређења градског грађевинског земљишта, учествује у раду стручних комисија, обавља и друге послове по налогу начелника одјељења.
Статус и категорија радног мјеста. Пета категорија, друго звање.
-опис послова које обавља стручни сарадник за комуналне послове и путеве, води комуналне дјелатности индивидуалне комуналне потрошње у коју спада:, пречишћавање и одвођење отпадних и фекалних вода,одвођење и депоновање отпадака из стамбених и пословних објеката и других укључујући и одржавање депоније,погребна дјелатност која обухвата одржавање гробља и пружање потребних услуга,, јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају који обухвата превоз лица аутобусима, таксијем и слично,води комуналне дјелатности заједничке комуналне потрошње у коју спада::чишћење јавних површина у насељу од отпада и падавина,одржавања, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина као што су паркови, дрвореди, скверови, улични појасеви, плаже, обале уз ријеку и слично, затим одржавање урбаног мобилијара и уређење реквизита и других инсталација и садржаја у парковима,одржавање саобраћајних површина у насељу које обухвата поправку и модернизацију улица, плочника, тргова, објеката за јавну расвјету и вертикалну и хоризонталну саобраћајну сигнализацију,одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина, јавна расвјета у насељу којом се освјетљавају саобраћајне и друге јавне површине у насељу,припрема програме одржавања и обнављања комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке комуналне потрошње, врши процјену потребнаих средстава мјера за спровођење тих програма,чува пројектну и планску документацију из комуналне области и локалних путева,предлаже и учествује у изради рјешења, прописа и других аката, информација, извјештаја и програма из комуналне области и локалних путева,врши надзор над обављањем послова и спровођење одредаба, закона, других прописа и општих аката из комуналне области и путева,врши послове за потребе обиљежавања насеља, тргова, улица и кућа,обавља и друге послове по налогу начелника Одјељења.
Статус и категорија радног мјеста службеника седма категорија, друго звање.
Опис послова које обавља стручни сарадник за геодетско-грађевинске послове
- обавља геодетске послове за потребе одјељења, води поступак за исколчавање објеката,врши пренос пројектованих објеката на терену,врши геодетске послове преношења урбанистичких и регулационих планова и урбанистичких пројеката и других пројектованих површина на терену, те уношење насталих измјена у катастарске планове,обавља послове који се односе на утврђивање локација за продају  грађевинског земљишта,снима ситуацију за потребе органа,израђује пријавне листове и другу документацију за провођење земљишта у катастарском операту,ажурира планове са издатим одобрењима за грађење, обавља и друге послове које одреди начелник Одјељења. Статус и категорија радног мјеста службеника: седма категорија прво звање.
Опис послова које обавља шеф Одсјека за борачко-инвалидску заштиту: организује повјерене послове из области друштвених дјелатности и одговара за благовремено и законито извршавање послова, саставља мјесечне, периодичне и годишње извјештаје и врши обраду истих,  врши усклађивање и прати извршавање законских и подзаконских акта, израђује нацрте одлука и закључака из области друштвених дјелатности и доставља их начелнику одјељења, прати измјене прописа из области друштвених дјелатности и одговара за њихову примјену,креира све друге потребне евиденције из надлежне области предлаже начелнику одјељења предузимање потребних мјера за унапређење рада одсјека,учествује у изради и припреми сталних и повремених докумената (извјештаја, информација, упитника, табела, правдања средстава) у вези са области друштвених дјелатности  обавља све друге послове које му повјери начелник Одјељења. Категорија радног мјеста: друга  категорија

III- ОПШТИ УСЛОВИ:
1. да је држављанин Републике Српске односно Босне и Херцеговине
2. да је старији од 18 година ,
3. да има општу здравствену способност ,
4. да није осуђен за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Општинској управи
5. да није отпуштен из органа управе као резултат  дисциплинске  мјере на било којем нивоу власти у БиХ три године прије објављивања Конкурса
6. да није у сукобу интереса односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у складу са чланом 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV – ПОСЕБНИ УСЛОВИ
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки  И - 1.
ВСС , природне или техничке науке , или први циклус студија са остварених најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, најмање једна  ( 1 ) године радног искуства и положен стручни испит за рад у општинској управи .
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 2.  
ССС у четворогодишњем трајању , гимназија или управно-административна школа , најмање шест ( 6 ) мјесеци радног искуства  и положен стручни испит за рад у општинској управи
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 3. алинеја 1
ВСС грађевински факултет или први циклус студија са најмање 240 ЕЦТС бодова , најмање двије ( 2 ) године радног искуства  , положен стручни испит за рад у општинској управи., посједовање овлашћења за вршење надзора над грађењем објеката , познавање рада на рачунарским програмима  ( Мицро-софт офице АутоЦад)
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 3. алинеја 2.
ССС у четворогодишњем трајању , грађевинска школа , најмање двије ( 2 ) године радног искуства  и положен стручни испит за рад у општинској управи .
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 4.
ССС у четворогодишњем трајању , геодетска или грађевинска школа, најмање двије ( 2 ) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској управи .
Посебни услови за радно мјесто назначено у тачки И - 5.
ВСС , природног, друштвеног или техничког смјера или први циклус студија – природног, техничког или друштвеног смјера са најмање 240 ЕЦТС бодова или еквивалент, најмање три ( 3 ) године радног искуства у траженом степену образовања и положен стручни испит за рад у општинској управи

V – ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТА
Уз пријаву на Конкурс кандидати су дужни приложити фото-копије доказа о испуњавању посебних услова, како слиједи:
1. диплома о завршеној стручној спреми ( кандидат који је високо образовање стекао по Болоњском систему студирања уз диплому доставља и додатак дипломи , у складу са одредбама прописа из области високог образовања)
2. увјерење о положеном стручном испиту за рад у општинској управи , односно изјава којом се кандидат обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен, или рјешење о ослобађању од обавезе полагања стручног испита за рад у управи у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске ( „Службени гласник Републике Српске“, број 68/11, 85//11 и 7/15) .
3. исправа којом се доказује радно искуство у струци односно у траженом степену образовања( потврда, рјешење или други акт из којег се види на којим пословима са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство ),
4. доказ о познавању рада на рачунару ( увјерење или диплома или друга исправа која потврђује познавање или знање рада на рачунару ).
5. исправе или изјаве у писаној формои да испуњава и друге услове утврђене законом , другим прописима или Правилником
Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фото-копију увјерења о држављанству Републике Српске односно Босне и Херцеговине , а изјава да кандидат: 
а) није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,
б)  није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в)  није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г)   не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. До 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) , саставни је дио пријаве на Јавни конкурс.
Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву у којој наводи позиције за које се пријављује , са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса
Испуњеност других услова наведених у Јавном конкурсу кандидати доказују изјавом која је саставни дио обрасца пријаве на конкурс.
Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Конкурсна комисија за попуну упражњених расних мјеста и пријем службеника у радни однос на неодређено вријеме у Општинској управи Дервента, обавиће интервју о чему ће кандидати бити благовремено обавијештени.
Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије , дужан је у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије да достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији као и овјерене изјаве:
а) да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред трибуналом – члан IX став 1. Устава БиХ ,
б) да није осуђиван за кривично дјело на безусловну каззну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској управи јединице локалне самоуправе,
в) да није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере , на било којем нивоу власти у БиХ, три године прије објављивања Конкурса,
г) да не постоји неспојивост у складу са члановима од 43. до 47. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе ( „Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
као и увјерење о општој здравственој способности.
Ако прворангирани кандидат не достави доказе у прописаном року или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове , позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг- листе  успјешних кандидата , да достави тражене доказе.

VI - РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ
Рок  за подношење пријаве је 15 дана од дана објављивања  Конкурса.
Пријава за учешће на Јавном конкурсу подноси се на прописаном обрасцу , који се може преузети у Општинској управи Дервента – шалтер сала или на страници Општине Дервента www.дервента.ба (Пријава на конкурс за посао)
Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис.
Неблаговремене, непотпуне , недопуштене  и неразумљиве пријаве биће одбачене.
Пријаве се могу доставити лично ( пријемна канцеларија ) или путем поште на адресу : ОПШТИНА ДЕРВЕНТА – НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ, ул Трг ослобођења бб Дервента , са назнаком Комисија за спровођење поступка за попуну упражњених радних мјеста у статусу службеника у Општинску управу Дервента.
Јавни конкурс биће објављен у дневном листу „Гласу Српске“  и у „Службеном гласнику Републике Српске“
Ако Конкурс не буде објављен истовремено , рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања
Јавни конкурс ће се објавити и у „Дервентском листу и на званичној интернет страници општине Дервента, али се те објаве неће рачунати у рокове за пријављивање на конкурс.
Контакт особа: Нада Ђурић, тел. број 053/315-107

Број 02-120-87
Датум  12. септембра 2017. године.
НАЧЕЛНИК  ОПШТИНЕ
Милорад СимићБрој прегледа: 359

Назад
Врх странице
Избори 2018БуџетСкупштински материјалЈавне расправе


Линкови

Grb Општина Дервента
ЈИБ: 4400164060007
Шифра: 027
Жиро рачун:
5550080125200339

Контактне информације
Адреса: Трг ослобођења 3
Телефон: +387 53 315 106
Факс: +387 53 315 105

Email: info@derventa.ba
Сервисне информације