Poziv za javnu raspravu na utvrđeni Nacrt Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2018. godinu

Apr 11 2018
Poziv za javnu raspravu na utvrđeni Nacrt Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2018. godinu  (440 KB)
REPUBLIKA SRPSKA

OPŠTINA DERVENTA

NAČELNIK -OPŠTINSKA UPRAVA

ODJELjENjE ZA FINANSIJE

 Broj:04-402-3/18

Datum:11. 04. 2018. godine

 

P O Z I V   Z A   JA V N U   R A S PR A V A

prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formi na

utvrđeni Nacrt Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2018. godinu 

Načelnik opštine Derventa,u skladu sa članom 31. stav 1. tačka v)i članom 35. Zakona o budžetskomsistemu Republike Srpske („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj  121/12, 52/14, 103/15, 15/16), članom 59. stav 1. tačka 3) Zakonao lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 97/16) i članom  68. stav 1. tačka3) Statuta opštine Derventa ( „Službeni glasnik opštine Derventa“, broj 7/17) dana11. 04. 2018. godine, donio je Odlukuo utvrđivanju nacrta Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o usvajanju budžeta opštineDerventa za 2018. godinu – Rebalansa budžetaopštine Derventa za 2018. godinu broj 02-402-3/18 od 11. 04. 2018. godine (u daljemtekstu: Odluka).

U skladu sa tačkom2. i 3. Odluke definisano je Odjeljenje za finansijeda sprovede javnu raspravu poutvrđenom Nacrtu Rebalansu budžeta opštine Derventa za 2018. godinu, prikupljanjem primjedbi, prijedloga i mišljenja u pisanoj formiu periodu od  12. 04. do 12. 05. 2018. godine.

Odjeljenjeza finansije ovaj poziv postaviće na zvaničnu internet stranicu opštine Derventai oglasnu tablu opštine Derventa, a obavještenje poslati u Derventski list.

Cilj javnog pozivaje upoznavanja javnosti u procesu donošenja Rebalansa Budžeta opštine Derventa za2018. godinu i učešća subjekata u predlaganju primjedbi, prijedloga i sugestijakoje će poslužiti za konačno utvrđivanje Prijedloga budžeta opštine Derventa.

 

 

 

                             NAČELNIK ODJELjENjA

   Mile Strinić,s.r.