Održana javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu

јавна-расправа-комунални-ред-1
Nov 19 2019

U  prostorijama opštinske uprave, u petak, 15.novembra,održana je  javna rasprava o Nacrtu Odluke o komunalnom redu. Iako se radi o veoma važnoj oblasti koja pokriva značajan broj pitanja vezanih za uslove života svih građana opštine, raspravi se odazvao  mali broj lica.

Jefimija Šerbić,v.d. načelnika Odjeljenja za stambeno komunalne poslove je prisutne podsjetila da je Odluka o komunalnom redu donesena 2013.godine ,a da je od tada promijenjen Statut i drugi zakonski  i podzakonski  akti te je ,u skladu sa tim,potrebno izmijeniti  i dopuniti ovu Odluku.

„Cilj nam je da kroz javne i stručne rasprave ,koje traju do 30.novembra  prikupimo što više prijedloga i mišljenja  kako bismo napravili što bolji dokument“, rekla je Šerbićeva te navela  da će nakon ove rasprave biti održana još dva radna sastanka sa predstavnicima Odjeljenja za inspekcijske poslove i „Komunalca“ , nakon čega  će biti održana i stručna  rasprava. Ona je istakla da su nacrtom odluke predviđene strože kazne za nepoštovanje pojedinih odredbi.

Odbornik SNSD Slavko Tomaš je izrazio žaljenje što se raspravi odazvao mali broj učesnika i uvjerenje da će mnogi da se jave kada odluka počne da se primjenjuje.“Ova oblast je važna za svakodnevni  život građana ali postoji opšta nezainteresovanost stanovništva i političkih partija da učestvuju u njenom  kreiranju“, konstatovao je Tomaš . On je predložio da se iz ovog dokumenta brišu odredbe o prekopavanju  javnih površina jer je ove godine donesena posebna odluka koja reguliše tu oblast. Takođe ,mišljenja je da je potrebno uskladiti poglavlje koje se odnosi na držanje životinja sa odredbama Odluke o zaštiti  i uslovima  držanja pasa na području opštine i „konkretno navesti šta se podrazumijeva pod pojmom  kućni  ljubimac“. Tomaš je istakao da je vrijeme  da se krene u pravcu postavljanja video nadzora jer bi se njegovim uvođenjem riješilo mnogo problema u gradu.

Niz prijedloga iznio je i odbornik  SNSD  Slaviša  Đuraš .On smatra da propisane kazne za kršenje odredbi  o komunalnom redu ne bi trebale da budu  visoke nego da budu stimulirajuće.“Smatram da je predviđen veliki raspon kazni za nepoštovanje odredbi o komunalnom redu .Neke kazne treba smanjiti  kako bi sistem naplate bio  funkcionalan. Bolje je 100 maraka naplaćene kazne nego hiljadu nenaplaćene. Ovo se mora imati u vidu prilikom donošenja odluke jer nam je jedini  interes  čist i uredan grad“,rekao je Đuraš  te s tim u vezi naglasio da se jasno moraju definisati  obaveze „Komunalca“  i građana  pogotovo u oblasti  odlaganja smeća i razdvajanja  smeća za reciklažu. On smatra da je potrebno definisati visinu ograda i živica pored puta koje ometaju saobraćaja i ko je nadležan za  njihovo održavanje. Kada je u pitanju čišćenje snijega ,Đuraš smatra da je potrebno riješiti pitanje odvoženja snijega sa trotoara poslije čišćenja ulica jer  to predstavlja smetnju kretanju pješaka  po trotoaru. Takođe, trebalo bi postavljati podzemne instalacije u gradu, zabraniti postavljanje  stubova i bandera.  Đuraš se osvrnuo i na pitanje postavljanja  poklopaca  na šahtove na ulicama i trotoarima što se mora regulisati odlukom koja predviđa da šahtovi koji se postavljaju moraju da budu sa atestom i ujednačeni ,a ne da građani sami postavljaju poklopce.  „Bilo bi korisno  da se definiše ko uklanja  plakate  i u kojem roku  i da se  precizno  definiše šta je reklamni  pano“,rekao je Đuraš.

Zamjenik načelnika Siniša  Jeftić  je sugerisao da bi trebalo da se precizira koja vozila smiju da ulaze u park i koje kazne su predviđene  za  lica  koja  takvu površinu koriste za parkiranje vozila kao i koje kazne bi se primjenjivale za namjerno  uništavanje zasada. „Mislim da treba dodati član da se vozila ne smiju parkirati u parku  iako to zvuči pomalo apsurdno. To je problem svojstven za Derventu  i treba  definisati da samo vozila nadležnih ,koji  održavaju tu površinu uz odobrenje nadležnog odjeljenja ,mogu da ulaze u park.Za ovakve prekršaje treba da budu visoke kazne“,rekao je Jeftić.

Predsjednik Savjeta mjesne zajednice  Gornji  Detlak  Savo Vajić je postavio niz pitanja koja se odnose na pitanje nadležnosti postavljanja  stubova za zastave na spomenicima poginulim borcima ,ko je nadležan da održava školska dvorišta škola koje se zatvaraju,čija su nadležnost autobuska stajališta i da li ispunjavaju sve uslove za tu namjenu i  ko je zadužen za  njihovo održavanje. Vajić je  uputio sugestiju da bi trebalo da se reguliše i pitanje čišćenja snijega prema centrima mjesnim zajednica u roku od 24 časa.

Na kraju je konstatovano da su javnoj raspravi trebali da prisustvuju i predstavnici  inspekcija koji se prvi susreću sa problemima na terenu i koji su mogli da daju sugestije kako bi se  konkretnije definisale neke odredbe ,a svoj doprinos mogli  su da daju i predstavnici  „Komunalca“ koji takođe nisu prisustvovali  javnoj raspravi.