Održana 25.sjednica Kolegijuma Skupštine opštine

25 koloegijum
May 23 2019

Na 25.sjednici  Kolegijuma Skupštine opštine odlučeno je da će se naredno skupštinsko zasjedanje održati  29. maja 2019.godine,a na dnevnom  redu  će se pored aktuelnog časa i zapisnika sa 27. sjednice naći još  27 tačaka.

Pred odbornicima će se naći odluka o raspodjeli suficita i neutrošenih namjenskih sredstava. Prema odluci o raspodjeli suficita utvrđeni neraspoređeni suficit  u 2018.godini  iznosi 785.027,00 KM. Neutrošena  namjenska sredstva po godišnjem obračunu za 2018.godinu  iznose 74.956 KM,a neutrošena sredstva po prethodnom suficitu  iznose 92.030,00KM. Na dnevnom redu  su i Strategija razvoja lokalnih puteva i ulica na području opštine za period od 2019.do 2025.godine,donošenje dijela regulacionog plana „Industrijska zona“ i utvrđivanje nacrta regulacionog plana  „Park“, zatim izmjene i dopune Plana  sistemske preventivne dezinsekcije i deratizacije za 2019.godinu, izvještaj o izvršenju budžeta  opštine u periodu januar-mart ove  godine, izvještaj o uređenju  gradskog građevinskog zemljišta u 2018.godini, izvještaj o zimskom  održavanju  lokalnih putnih pravaca i gradskih ulica u periodu od 15.novembra  2018.godine do 15.marta  2019.godine. Biće razmatrani izvještaj o godišnjoj realizaciji Plana utroška namjenskih sredstava za tehničko opremanje ,izgradnju  objekata i čuvanje vatrogasne opreme koju koristi Teritorijalna vatrogasna jedinica, te informacije o radu Prvostepene stručne komisije  za procjenu potreba i usmjeravanje djece i omladine sa smetnjama u razvoju, o ostvarivanju prava boraca, ratnih vojnih invalida i porodica poginulih boraca u odbrambeno –otadžbinskom ratu,  o radu nevladinih organizacija i udruženja građana na području opštine, o stipendiranju studenata i učenika u školskoj 2018/19.godini  ,o zapošljavanju  na području opštine, broju i strukturi nezaposlenih lica kao i potrebnim kadrovima za razvoj opštine, o stanju javne rasvjete  na području opštine, prijedlog programa uređenja gradskog  građevinskog zemljišta 2019 .godini.                                                                                                          Odbornici će odlučivati  i o prodaji nepokretnosti u svojini opštine putem prve licitacije pravnim i fizičkim licima,a trebalo bi da se izjasne o izmjenama  odluke o davanju saglasnosti za formiranje katastarskih čestica na području katastarske opštine Derventa  1. Pred odbornicima je i donošenje odluke o raspisivanju  javnog konkursa  za izbor i imenovanje direktora Centar za socijalni rad