Obavještenje privrednim društvima prerađivačke industrije koja su prestala sa radom kao poslјedica djelovanja pandemije

Apr 29 2020

Vlada Republike Srpske je donijela Uredbu sa zakonskom snagom o poreskim mjerama za ublažavanje ekonomskih poslјedica nastalih uslјed bolesti Covid-19 izazvanim virusom SARS-CoV-2 („Službeni glasnik Republike Srpske” broj 35/20).

Uredbom se utvrđuju poreske mjere za vrijeme vanrednog stanja radi ublažavanja ekonomskih poslјedica nastalih uslјed bolesti COVID-19 s cilјem smanjenja nelikvidnosti poreskih obveznika uzrokovane navedenim stanjem, a između ostalih u članu 12. i 13. Uredbe utvrđena je i mjera koja se odnosi na očuvanje zaposlenosti kod pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavlјanje djelatnosti ili koji su prestali sa radom kao poslјedica djelovanja pandemije (izgublјeno tržište, nedostatak sirovina i slično).

Članom 14. Uredbe propisano da su nadležna ministarstva dužna utvrditi spisak pravnih lica i preduzetnika kojima je odlukom štaba za vanredne situacije zabranjeno obavlјanje djelatnosti i spisak pravnih lica i preduzetnika koji su prestali sa radom kao poslјedica djelovanja pandemije (izgublјeno tržište, nedostatak sirovina, nedostatak radne snage i slično) i dostaviti ih Poreskoj upravi.

Kako bi Ministarstvo privrede i preduzetništva sačinilo spisak privrednih društava iz svoje nadležnosti pozivamo sva privredna društva iz oblasti prerađivačke industrije, čija šifra pretežne djelatnosti prema Uredbi o klasifikaciji djelatnosti spada u oblasti 13, 14, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 i 33 [1], a koja su obuhvaćena naprijed navedenom mjerom, odnosno nisu radila u martu i/ili aprilu mjesecu 2020.godine zbog štetnih poslјedica djelovanja pandemije, da popune obrazac koji se nalazi u prilogu i isti zajedno sa prilozima dostave najkasnije do 30.04.2020. godine na mejl: d.solomun@mpp.vladars.net.

NAPOMENA: Potpisanu i ovjerenu izjavu (pečatom privrednog subjekta) sa prilozima potrebno je dostaviti i putem zvanične pošte na adresu: Ministarstvo privrede i preduzetništva, Trg Republike Srpske br.1, Banja Luka.

 

[1] Proizvodnja tekstila, Proizvodnja odjeće, Proizvodnja kože i proizvoda od kože, Prerada drveta i proizvoda od drveta i plute, osim namještaja; proizvodnja predmeta od slame i pletarskih materijala, Proizvodnja papira i proizvoda od papira, Štampanje i umnožavanje snimlјenih zapisa, Proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa, Proizvodnja baznih metala, Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda, osim mašina, Proizvodnja računara, elektronskih i optičkih proizvoda, Proizvodnja električne opreme, Proizvodnja mašina i opreme, Proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica, Proizvodnja ostalih saobraćajnih sredstava, Proizvodnja namještaja, Ostala prerađivačka industrija, Popravka i instalacija mašina i opreme

 

Ova uredba nalazi se i na veb stranici Ministarstva privrede i preduzetništva.

https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/Ministarstva/mpp/media/vijesti/Pages/ObavjestenjePD_PrestalaSaRadomCovid_200423.aspx

 

IZJAVA