Formirana Grupa za koordinaciju u pružanju pomoći žrtvama nasilja u porodici

grupa 051
Jun 30 2020

U skladu sa Zakonom o zaštiti od nasilja u porodici Republike Srpske , Načelnik opštine Derventa imenovao je Grupu za koordinaciju i saradnju ustanova ,organa i organizacija koje pružaju zaštitu,pomoć i podršku žrtvama nasilja u porodici. Inicijativa za formiranje  grupa na nivou lokalnih zajednica  potekla je od Ministarstva porodice,omladine i sporta Republike Srpske ,uz podršku ministarstava  pravde, zdravlja i socijalne zaštite, obrazovanja i  MUP-a RS, sa ciljem da se dobije jasnija slika o oblicima i žrtvama nasilja kako bi se mogle preduzimati i odgovarajuće  mjere u skladu sa pravnim propisima . Grupa odnosno multisektorski  tim  je u petak održao konstitutivni  sastanak.

Za predsjednika je izabran Dragan Pajić, predstavnik lokalne uprave, zamjenici su dr Igor Đujić iz Doma zdravlja i Maja Popović iz Centra za socijalni rad.

Zadatak članova Grupe je da,rukovodeći se principom zaštite sigurnosti žrtve, suzbijanjem i zaustavljanjem nasilja kao  i sprečavanjem njegovog ponavljanja , međusobno sarađuju i kreiraju mehanizme za integrisani i koordinisani odgovor na nasilje u porodici na nivou opštine.

Članovi grupe su usvojili nacrt Plana rada do kraja 2020.godine gdje su obrađene konkretne aktivnosti vezane za prevenciju ,edukaciju i krivično-pravnu zaštitu žrtava nasilja u porodici.

Uz konstruktivnu  diskusiju svih članova imenovane Grupe,napravljen je trenutni presjek  stanja  vezan za nasilje u porodici  sa stanovišta lokalne uprave, policije, sudstva,zdravstvenih i socijalnih ustanova kao i predstavnika nevladinih organizacija.

Sljedeći sastanak je planiran u septembru 2020.godine kada će se pristupiti izradi  opštinskog Protokola o postupanju koji će biti u skladu sa Opštim Protokolom o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Republici Srpskoj.

Grupu čine Dragan Pajić(lokalna uprava), Dragan Kovačević (Policijska stanica Derventa), Maja Popović (Centar za socijalni rad),Igor Đujić( JZU Dom zdravlja),Denis Zelenika (Osnovni sud u Derventi), Marijana Vujec( Stručna i tehnička škola), Mirela Bogdanović-Đuraš (SŠC “Mihajlo Pupin”),Snježana Kuzmanović(OŠ “Nikola Tesla”), Tatjana Lukić ( OŠ “19.april),Ljupka Bjelošević (OŠ “Đorđo Panzalović”), Jelena Markuljević (OŠ “Todor Dokić”), Gordana Simić (JPU “Trol”) i Jovanka Popović (Udruženje žena “Derventa”)