Nacrt Rebalansa budžeta opštine Derventa za 2019. godinu (drugi)

Oct 15 2019
Nacrt odluke o drugom rebalansu budzeta 2019

РЕПУБЛИКА СРПСКА

ОПШТИНА ДЕРВЕНТА

НАЧЕЛНИК -ОПШТИНСКА УПРАВА

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ

 

 Број:04-402-12/19

Датум: 15. 10. 2019. године

П О З И В   З А   Ј А В Н У   Р А С П Р А В У

прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми на

утврђени Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2019. годину

 

Начелник општине Дервента, у складу са чланом 31. став 1. тачка в) и чланом 35. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, број  121/12, 52/14, 103/15 и 15/16), чланом 59. став 1. тачка 3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и чланом  68. став 1. тачка 3) Статута општине Дервента („Службени гласник општине Дервента“, број 7/17) дана 14. 10. 2019. године, донио је Одлуку о утврђивању нацрта Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о усвајању буџета општине Дервента за 2019. годину – Ребаланса буџета општине Дервента за 2019. годину број 02-402-12/19 од 14. 10. 2019. године (у даљем тексту: Одлука).

У складу са тачком 2. и 3. Одлуке дефинисано је Одјељење за финансије да спроведе јавну расправу по утврђеном Нацрту Ребалансу буџета општине Дервента за 2019. годину, прикупљањем примједби, приједлога и мишљења у писаној форми и обављањем по потреби стручних расправа са свим потрошачким јединицама у оквиру буџета општине Дервента, у трајању од  16. 10. 2019. године до 16. 11. 2019. године.

Нацрт Ребаланса буџета општине Дервента за 2019. годину налази се на званичној интернет страници општине Дервента www.derventa.ba у дјелу који се односи на „Буџет“.

Циљ јавног позива је упознавања јавности у процесу доношења Ребаланса Буџета општине Дервента за 2019. годину и учешћа субјеката у предлагању примједби, приједлога и сугестија које ће послужити за коначно утврђивање Приједлога буџета општине Дервента.

Овим Позивом позивају се сви заитересовани субјекти да доставе  примједби, приједлога и мишљења у писаној форми до датума наведеног у овом Позиву.

Одјељење за финансије овај Позив поставиће на званичну интернет страницу општине Дервента и огласну таблу општине Дервента, а обавјештење послати у Дервентски лист.

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА

Миле Стринић, с. р.